Back

ⓘ Frīdrihs Erdmans Štolls. Frīdrihs Erdmanis Štolls bija vācbaltiešu luterāņu mācītājs Kurzemē un Vidzemē, izdevis grāmatas latviešu valodā, nodarbojies arī ar or ..
Frīdrihs Erdmans Štolls
                                     

ⓘ Frīdrihs Erdmans Štolls

Frīdrihs Erdmanis Štolls bija vācbaltiešu luterāņu mācītājs Kurzemē un Vidzemē, izdevis grāmatas latviešu valodā, nodarbojies arī ar ornitoloģiju.

                                     

1. Dzīvesgājums

Dzimis mācītāja ģimenē, 1760. gada 21. decembrī Albrehtsā Albrechts in Franken. Mācījās Šlēzingenas ģimnāzijā Gymnasium zu Schleusingen, no 1780. gada līdz 1784. gadam studēja teoloģiju Leipcigas universitātē, bet no 1784. gada bijis mājskolotājs Vidzemē. No 1800. gada līdz 1825. gadam mācītājs Jaunpilī Jurgensburg un Zaubē, no 1825. gada līdz 1826. gadam Madlienas Sissegall un Meņģeles Altenwoga draudzē.

Nodarbojās ar ornitoloģiju, papildināja 1773. gada 22. februārī Anatomijas teātra telpās Kalēju ielā 34/36 nodibinātā Himzeļa muzeja Himselsches Museum ornitoloģijas kolekciju. Cita starpā nošāvis un ievācis kolekcijai sārto strazdu Turdus roseus Vidzemē, kas ir senākais mūsdienās zināmais šīs sugas novērojums Latvijā. Miris 1826. gada 28. oktobrī 9. novembrī pēc jaunā stila Madlienas mācītājmuižā.

                                     

2. Darbi

Latviešu valodā sarakstīja katehismu "Kristīgas ticības īsa mācība" 1812, 1817. Izveidoja lasāmgrāmatu "Jauna boksterēšanas un lasīšanas grāmata" 1813 kopā ar katehismu "Tā ticīga Dieva kalpa Luterus svēta bērnu mācība" 1815; abi darbi bija paredzēti apvienošanai vienā konvolūtā; tos pats apgādājis. Otro izdevumu 1840 pārstrādājis dēls Kārlis Frīdrihs Štolls.

  • Atheil an der Kurzen Beschreibung der Vogel Liv- und Esthlands, von Behrn. Meyer. Nurnberg, 1815. S.Rig.Stadbll., 1820. S.315.
  • Jauna bohkstereschanas un lassischanas Grahmata Widsemmes mihleem Behrneem par labbu sarakstita no Fridrika Erdmann Stoll, Jaunpils draudzes Mahzitaja. Rigā: Pee Juhlius Konrad Daniel Mäller, 1813.
  • Ta tizziga Deewa kalpa Lutterus swehta Behrnu-Mahziba ar to jaunu bohkstereschanas un lassischanas grahmatu weena wahki salikta. Ebend, 1815. 24 S. 8., und dann vorstehendes ABC-Buch.
  • Kristigas tizzibas ihsa mahziba ar jautaschanahm un atbildeschanahm ne ween preeksch berhneem, bet arri preeksch leelem zilwekeem, kas labpraht gribb mahzitees Jesu swehtu mahzibu pareisi saprast. Riga, 1812-1814. Vorrede u. 88 S. 8
  • Bey dere Taufe un Beerdigung eigener Kinder; in Graves Magaz. f.protest. Pred., 1817. S.106-110. - Leichenpredigt auf den Propst Christian Herrmann Frobrig; ebend. S.188-204.