ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 362
                                               

Ābeļi (dabas liegums)

Ābeļi ir dabas liegums Jēkabpils novadā. Izvietojies Aknīstes nolaidenumā novada dienvidaustrumos Ābeļu, Dignājas, Kalna un Leimaņu pagastos. Aizņem 32.27 km² teritorijas, iekļaujot Kraukļu purvu un mežu masīvus Ziemeļsusējas vidustecē. Izveidots ...

                                               

Aklais purvs (dabas liegums)

Aklais purvs ir dabas liegums Jūgu purvā Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā. Tā platība ir 2003 ha, purvs aizņem 502 ha jeb 25 % no kopējās dabas lieguma teritorijas. Kūdras slāņa vidējais biezums – 4 m, maksimālais – 9.3 m. Purvs ir sācis vei ...

                                               

Alsungas meži

Alsungas meži ir dabas liegums Alsungas novadā. Izvietojies novada dienvidrietumos starp kādreizējo Liepājas - Ventspils dzelzceļu un Ventspils novada robežu. Aizņem 79 ha meža Piemares līdzenumā, iekļaujot Mazā Tīrlauka purva rietumu malu. Izvei ...

                                               

Ances purvi un meži

Ances purvi un meži ir dabas liegums Ventspils novadā. Izvietojies Irves līdzenumā novada ziemeļaustrumos Ances un Tārgales pagastos. Aizņem 98.22 km² teritorijas uz dienvidiem no autoceļa P124, iekļaujot Dižpurvu, Irbes upes ieleju un Trumpes vi ...

                                               

Apšuciema zāļu purvs

Apšuciema zāļu purvs ir dabas liegums Engures novada Lapmežciema pagastā. Izvietojies dienvidaustrumos no Apšuciema. Aizņem 15 ha teritorijas periodiski applūstošā starpkāpu ieplakā Lāčupītes labajā krastā uz dienvidiem no autoceļa P128. Izveidot ...

                                               

Ašu purvs

Ašu purvs ir dabas liegums Apes novadā. Izvietojies ieplakā starp Ašu paugurmasīvu rietumos un Vaidavas pazeminājumu austrumos. Aizņem 76 ha lielu teritoriju, kas iekļauj Ezera purvu un mežu masīvus ap to. Izveidots 2004. gadā, lai aizsargātu pār ...

                                               

Augstroze

Augstroze ir dabas liegums Limbažu un Kocēnu novados. Izvietojies Augstrozes paugurvaļņa ziemeļos Umurgas un Dikļu pagastos. Aizņem 40.072 km² lielu teritoriju abpus autoceļam P11, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības z ...

                                               

Avotu mežs

Avotu mežs ir dabas liegums Alūksnes novadā. Izvietojies Vaidavas pazeminājumā Dūņupītes pieteku Avotstrauta un Vēžu strauta ielejās Veclaucenes aizsargājamo ainavu apvidū. Izveidots 1987. gadā kā botāniskais liegums purvainu, pārmitru platlapju ...

                                               

Baltais purvs (Mārkalnes pagasts)

Baltais purvs ir dabas liegums Alūksnes novadā. Izvietojies Mārkalnes pagasta ziemeļos, aizņem Balto pūru un apkārtējās mežu platības. Izveidots 1977. gadā kā dzērvenāju liegums, lai aizsargātu augstā purva, pārejas purva un purvainu mežu biotopu ...

                                               

Baltezera purvs

Baltezera purvs ir dabas liegums Brocēnu novadā. Izvietojies Cieceres pagasta austrumos, aizņem Baltezeru, Baltezera purvu austrumos no tā un apkārtējos mežu masīvus. Izveidots 2004. gadā sugām bagāta un savdabīga biotopa - pārejas purva un slīkš ...

                                               

Baltmuižas purvs

Baltmuižas purvs ir dabas liegums Aknīstes un Ilūkstes novadā. Izvietojies starp autoceļu P73 un Dienvidsusējas augšteci Gārsenes un Prodes pagastos. Izveidots 1977. gadā kā dzērvenāju liegums, iekļauj Boltmuižas pūra dienvidu daļu. Liegums ir no ...

                                               

Barkavas ozolu audze

Barkavas ozolu audze ir dabas liegums Madonas un Varakļānu novados. Izvietojies Lisiņas krastos 4.5 km garā posmā, veidojas no četriem nogabaliem 62 ha platībā, no kuriem lielākā daļa atrodas Murmastienes pagasta, bet mazākā - Barkavas pagasta te ...

                                               

Bejas mežs

Bejas mežs ir dabas liegums Alūksnes novada Jaunalūksnes pagastā. Izvietojies Malienas paugurainē pagasta dienviddaļā uz dienvidrietumiem no Bejas ciema. Liegums izveidots 1987. gadā vecu egļu mežu aizsardzībai; sastopami arī tādi aizsargājami bi ...

                                               

Blažģa ezers (dabas liegums)

Blažģa ezers ir dabas liegums Aizputes, Priekules un Vaiņodes novados. Izvietojies Vārtājas upes ielejā un tai pieguļošajā Embūtes pauguraines ziemeļu nogāzē Embūtes, Kalvenes un Priekules pagastos; iekļauj Blažģu ezeru. Izveidots 1999. gadā kokv ...

                                               

Brienamais purvs

Brienamais purvs ir dabas liegums Grobiņas novadā. Izvietojies uz Bārtas un Gaviezes pagastu robežas. Izveidots 1987. gadā parastās purvmirtes aizsardzībai - Brienamais purvs ir viens no nedaudzajiem purviem Latvijā, kurā sastopama šī suga. Ievēr ...

                                               

Buļļezers (Garkalnes novads)

Buļļezers ir beznoteces ezers Garkalnes novadā. Izvietojies starpkāpu ieplakā novada austrumos. Krasti lēzeni, slīpi, vietām stāvi, dibens smilšains, dūņains. Mīt sudrabkarūsa, mitinās bebri. Ezera krastā peldvieta, atpūtas vieta.

                                               

Burtnieku ezera pļavas

Burtnieku ezera pļavas ir 2004. gadā dibināts dabas liegums Burtnieku novada Burtnieku pagastā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā. Liegums stiepjas šaurā joslā ap Burtnieka krastu Burtnieku pagasta teritorijas robežās. Natura 2000 teri ...

                                               

Čužu purvs (dabas liegums)

Čužu purvs ir botānisks un ģeoloģisks dabas liegums Kandavas novadā, Kandavas pilsētas dienvidu un Kandavas pagasta centrālajā daļā, ap divus kilometrus uz dienvidiem no Kandavas centra. Ietilpst dabas parkā" Abavas senleja”. Aizņem 99 ha plašu t ...

                                               

Daugava pie Kaibalas

Daugava pie Kaibalas ir dabas liegums Daugavas lejteces posmā. Izvietojies Ķeguma ūdenskrātuves 7 km posmā starp Kaibalu un Dzelmēm, administratīvi ietilpst Ķeguma novada Birzgales pagastā un Lielvārdes novada Jumpravas un Lielvārdes pagastos. Li ...

                                               

Dunika (dabas liegums)

Dunika ir dabas liegums Rucavas novada Dunikas pagastā. Izvietojies pagasta austrumu daļā; tā teritorijas lielāko daļu aizņem Tīrspurvs. Liegums izveidots 1977. gadā, tas atrodas uz parastā skābarža izplatības areāla ziemeļrietumu robežas un vien ...

                                               

Eglone (dabas liegums)

Eglone ir dabas liegums Jēkabpils novada Dunavas pagastā. Izvietojies Eglonas upes ielokā, netālu no Tadenavas. Liegums izveidots 2004. gadā, lai saglabātu ES nozīmes meža biotopu - jauktus platlapju mežus, kuros sastopamas retas un aizsargājamas ...

                                               

Eša ezers

Eša ezers jeb Ežezers ir ezers Dagdas novada Ezernieku un Andzeļu pagastos. Salām bagātākais ezers Latvijā un pat visā Baltijā. Ezers un tā apkaime ļoti ainaviski. Iekļauts Rāznas dabas parkā. No 1999. līdz 2004. gadam bija iekļauts dabas liegumā ...

                                               

Garkalnes meži

Garkalnes meži ir ornitoloģisks dabas liegums galvenokārt Garkalnes novada teritorijā ar nelielu Vangažu pilsētas teritorijā esošu daļu. Aizņem 1785 ha. Fizioģeogrāfiski liegums atrodas Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā, Piejūras ģeobotānis ...

                                               

Jaša (dabas liegums)

Jaša ir dabas liegums Preiļu novada Aizkalnes un Pelēču pagastos. Liegums izveidots ap Jašas upi augšpus Pelēčiem. Tā teritorijā atrodas divi mazie HES. Teritorija izveidota, lai saglabātu vienu no izcilām nogāžu un gravu mežu teritorijām Austrum ...

                                               

Jaunciems (dabas liegums)

Jaunciems ir dabas liegums Rīgā. Izvietojies pilsētas ziemeļaustrumos, Ķīšezera krastā. Lieguma teritorija veidojas no trijiem atsevišķiem apgabaliem: ezera ziemeļu piekrastē pie Trīsciema un Zundaga kaktā, ezera austrumu piekrastē pie Jaunciema ...

                                               

Korneti–Peļļi

Korneti–Peļļi ir 1962. gadā dibināts dabas liegums Alūksnes un Apes novados, Igaunijas pierobežā. Ietilpst aizsargājamo ainavu apvidus Veclaicene teritorijā. Sastāv no trim atsevišķām teritorijām. Dabas liegums izveidots, lai nodrošinātu īpaši ai ...

                                               

Krēmeri (dabas liegums)

Krēmeri ir dabas liegums Rīgas pilsētas ziemeļrietumu daļā, Kurzemes rajonā, Daugavas kreisajā krastā lejpus Voleriem. Aizņem 15 ha plašu pārpurvotu teritoriju starp Beķera grāvi rietumos un Voleru ielu austrumos. Fizioģeogrāfiski liegums atrodas ...

                                               

Lielie Kangari (dabas liegums)

Lielie Kangari ir dabas liegums, kas izveidots ap Lielajiem Kangariem - lielāko osu valni jeb grēdu Latvijā. Liegums atrodas Ropažu novadā un Ogres novada Suntažu pagastā.

                                               

Lieluikas un Mazuikas ezers

Lieluikas un Mazuikas ezers ir 1999. gadā dibināts dabas liegums Ādažu novadā, uz ziemeļiem no Kadagas. Atrodas aizsargājamo ainavu apvidus Ādaži un Ādažu poligona teritorijā. Dabas liegumā atrodas Lieluikas ezers, Mazuikas ezers un apkārtējā ter ...

                                               

Lielupes grīvas pļavas

Lielupes grīvas pļavas ir dabas liegums Jūrmalā. Izvietojies Lielupes abos krastos, sastāv no sešām savstarpēji nesaistītām daļām. Dabas liegums izveidots 2004. gadā, lai aizsargātu Lielupes grīvā sastopamu Latvijā ļoti retu un izzūdošu pļavu vei ...

                                               

Lielupes palienes pļavas

Lielupes palienes pļavas ir dabas liegums Jelgavas pilsētā un Jelgavas un Ozolnieku novados. Izvietojies Lielupes krasta palienēs, veidojas no četrām atsevišķām teritorijām. Lielākā no tām aizņem Pilssalas ziemeļu daļu un pļavas upes labajā krast ...

                                               

Liepājas ezers (dabas liegums)

Liepājas ezers ir dabas liegums Liepājas pilsētā un Grobiņas un Nīcas novados. Iekļauj Liepājas ezeru un tā piekrasti. Izveidots 1977. gadā, lai aizsargātu Liepājas ezeru, kas ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem mezotrofajiem ezeriem ar ies ...

                                               

Melturu sils

Melturu sils ir dabas liegums Amatas novada Drabešu pagastā. Izveidots 2004. gadā retu bezmugurkaulnieku sugu aizsardzībai uz rietumiem no Melturu stacijas; šeit sastopami boreālie meži un upju straujteces. Cauri liegumam tek Pērļupe, to divās lī ...

                                               

Motrines ezers (dabas liegums)

Motrines ezers ir 2011. gadā izveidots dabas liegums Baltinavas novadā, uz ziemeļrietumiem no Motrīnes. Ietver sevī Motrīnes ezeru un apkārtējo teritoriju. Galvenā šī dabas lieguma vērtība ir Austrumlatvijā ļoti rets biotops - kaļķains zāļu purvs ...

                                               

Nomavas purvs (dabas liegums)

Nomavas purvs ir 1987. gadā dibināts dabas liegums Sēlijā, Viesītes novadā. Ietilpst Natura 2000 teritorijā. Individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts izveidots 1993. gada 2. martā un paredz virkni ierobežojumu, aizliedzot izman ...

                                               

Ovīši (dabas liegums)

Ovīši ir dabas liegums Ventspils novadā. Izvietojies novada ziemeļaustrumos 30 km garumā gar Baltijas jūras krastu Tārgales un Ances pagastos. Dabas liegums izveidots 1999. gadā, lai aizsargātu daudzveidīgos piekrastes biotopus un aizsargājamo su ...

                                               

Paņemūnes meži

Paņemūnes meži ir dabas liegums Bauskas novadā. Izvietojies Brunavas pagasta vidusdaļā Mēmeles un Ceraukstes starpupē. Dabas liegums izveidots 2004. gadā, lai nodrošinātu ornitoloģiski nozīmīgā meža masīva un tajā ietilpstošo biotopu aizsardzību ...

                                               

Raķupes ieleja

Raķupes ieleja ir dabas liegums Ziemeļkurzemē, administratīvi ietilpst Dundagas novada Dundagas pagastā, Talsu novada Valdgales pagastā un Ventspils novada Ances un Puzes pagastos. Izveidots 1987. gadā kā kompleksais dabas liegums Raķupes viduste ...

                                               

Randu pļavas

Randu pļavas ir dabas liegums Salacgrīvas novadā. Tās ir piejūras pļavas, kas stiepjas no Ainažiem ziemeļos līdz Kuivižiem dienvidos, lielākais šāda veida pļavu masīvs Latvijā. Ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā. Liegums izvei ...

                                               

Sātiņu dīķi

Sātiņu dīķi ir dabas liegums Saldus novadā. Izvietojies dienvidrietumos no Saldus pilsētas, administratīvi ietilpst Pampāļu, Zirņu, Kursīšu un Novadnieku pagastos. Dabas liegums izveidots 1999. gadā teritorijā ar zivju dīķiem, kas ir nozīmīgi lig ...

                                               

Skujaines un Svētaines ieleja

Skujaines un Svētaines ieleja ir 2004. gadā dibināts dabas liegums Tērvetes un Dobeles novados pie Klūnām. Natura 2000 teritorija. Izveidots, lai aizsargātu meža, pļavu, atsegumu un avotu biotopus, kā arī neregulētas upju ielejas, kas Zemgalē ir ...

                                               

Stiklu purvi

Stiklu purvi ir dabas liegums Ziemeļkurzemē. Izvietojies Kursas zemienes Ugāles līdzenumā, administratīvi ietilpst Talsu novada Valdgales pagastā un Ventspils novada Puzes pagastā. Izveidots 1987. gadā Stiklu purvu kompleksā, kas ir lielākais Rie ...

                                               

Stompaku purvi

Stompaku purvi ir 1977. gadā dibināts dabas liegums Balvu un Viļakas novados. Natura 2000 teritorija. Dabas lieguma teritorijā ietilpst trīs purvi - Klēģera purvs, Lielais purvs un Stompaku purvs. Tā ir nozīmīga teritorija augsto purvu aizsardzīb ...

                                               

Sventājas upes ieleja

Sventājas upes ieleja ir dabas liegums Rucavas novada Rucavas pagastā. Stiepjas 20 km garumā gar Sventājas upes labo krastu no Dunikas pagasta robežas līdz vietai, kur upe pagriežas uz dienvidiem Lietuvas teritorijā. Liegums izveidots 1987. gadā, ...

                                               

Svētes ieleja

Svētes ieleja ir dabas liegums Tērvetes novada Augstkalnes pagasta galējos dienvidos, Lietuvas pierobežā. Ierīkots, lai aizsargātu ES Biotopu direktīvas meža biotopu - boreālie meži un pļavu biotopu - mēreni mitras pļavas, kā arī neregulētu upes ...

                                               

Užava (dabas liegums)

Užava ir dabas liegums Ventspils novada Užavas pagastā. Izvietojies Baltijas jūras piekrastē 11 km garā joslā, iestiepjoties jūras akvatorijā. Sauszemes daļas platība ir 1236 ha, jūras akvatorija - 1772 ha. Dabas liegums izveidots 1999. gadā, lai ...

                                               

Užavas augštece

Užavas augštece ir dabas liegums Alsungas novada dienvidos. Tiek aizsargāts mazāk pārveidots Užavas upes palienes posms ar salīdzinoši dabiskām applūstošo pļavu platībām, kas nozīmīgas ligzdojošajām griezēm. Ietver nozīmīgas Eiropas Savienības ai ...

                                               

Ventas ieleja

Ventas ieleja ir dabas liegums Kuldīgas novadā. Izvietojies Ventas upes ielejā 23 km garā posmā no Kaltiķiem līdz Abavas ietekai; administratīvi ietilpst Kuldīgas pilsētā un Padures, Pelču un Rumbas pagastos. Liegums izveidots 1957. gadā, lai nod ...

                                               

Ventas un Šķerveļa ieleja

Ventas un Šķerveļa ieleja ir dabas liegums Skrundas un Saldus novados. Izvietojies Ventas upes un tās pietekas Šķērveļa ielejā; administratīvi ietilpst Skrundas, Nīkrāces un Pampāļu pagastos. Liegums izveidots 1957. gadā, lai aizsargātu izcilu Ve ...

                                               

Vidzemes akmeņainā jūrmala

Vidzemes akmeņainā jūrmala ir dabas liegums Salacgrīvas novada Liepupes un Salacgrīvas pagastos, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā. Stiepjas 12.8 km garumā gar Rīgas jūras līča piekrasti no Melekiem līdz Tūjai. Dabas aizsargā ...