ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 243
                                               

Izpirkšanas darījums

Izpirkuma jeb izpirkšanas darījums ir pārpirkšanas veids, kas parasti tiek veikts uzņēmumu brieduma posmā un tajā privātā kapitāla fonds kopā ar partneriem vai bez tiem veic uzņēmuma pārpirkšanu, iegādājoties uzņēmuma daļas no esošajiem īpašnieki ...

                                               

Jauninājumu izplatība

Jauninājumu izplatība ir teorija, kas cenšas izskaidrot: kā, kāpēc un ar kādu ātrumu jaunās idejas un tehnoloģijas izplatās dažādās kultūrās. Šo teoriju 1962. gadā popularizēja amerikāņu sociologs Everets Rodžerss, atbalstot paša izdoto grāmatu " ...

                                               

Kategoriju vadība

Kategoriju vadība ir sortimenta pārvaldīšanas process, kurā katra preču kategorija tiek izskatīta kā neatkarīga biznesa vienība. Vēsturiski tiek uzskatīts, ka kategoriju vadība ir mazumtirgotāju veidots jēdziens, kad mazumtirgotājs sadala produkt ...

                                               

Korporatīvā identitāte

Korporatīvā identitāte ir elementu kopums, kur "vizuālie simboli ir ātrs un piesātināts veids, kā nodot sabiedrībai vienkāršu priekšstatu par uzņēmumu un tiem piemīt ievērojama emocionālā vērtība”. "Jau ilgus gadus organizācijas identitāte tiek p ...

                                               

Logo

Logo jeb logotips, arī firmas zīme, ir grafisks attēlojums, zīme vai simbols, kas ļauj atšķirt viena uzņēmuma ražoto vai piedāvātos pakalpojumus no citiem konkurentiem. Tas ir uzņēmuma stila svarīgākais elements, kuram ir vislielākā nozīme uzņēmu ...

                                               

Mārketinga komunikācijas

Mārketinga komunikācijas ir darījumu process, kurā divas vai vairākas puses savstarpēji apmainās ar informāciju, tās nozīmi skaidrojot ar noteiktu simbolu palīdzību. Mārketinga komunikācija ir līdzekļu kopums, ar kuru palīdzību kompānijas tieši v ...

                                               

Mazo un vidējo uzņēmumu mārketings

Mazo un vidējo uzņēmumu mārketings ir tirgzinības zinātnes virziens, kas pēta mārketinga jautājumus MVU. Tikai nesen pasaules zinātnieki šim virzienam sāka pievērst pastiprinātu uzmanību. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šis virziens ir kļuv ...

                                               

Mērķa tirgus

Mērķa tirgus ir identificēta potenciālo pircēju vai klientu grupa, uz kuru uzņēmums mērķē savu produktu vai pakalpojumu. Mērķa tirgu veido cilvēki un uzņēmumi, kas ir visticamākie piedāvātā pakalpojuma pircēji. Uzņēmumiem ar daudziem produktiem v ...

                                               

Nīlsena reitings

Nīlsena reitings ir plašsaziņas auditorijas reitinga sistēma, ko veido Nielsen Media Research, kas pēta un uzskaita auditorijas lielumu un televīzijas programmu saturu Amerikas Savienotajās Valstīs izmantojot konkrēto reitinga sistēmu. Nielsen Me ...

                                               

Osbornas efekts

Osbornas efekts ir temins, ar kuru apzīmē neparedzētas sekas pēc uzņēmuma jauna produkta paziņošanas, neizvērtējot riskus un iespējas, kas negatīvi ietekmē pašreizējo produktu pārdošanu. Tas gadās, ja produkts tiek paziņots pārāk agri, vēl pirms ...

                                               

Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process

Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process ir tirgzinībā pētīts process, kura laikā pircēji pieņem lēmumu par konkrēta produkta iegādi. Lai radītu mārketinga plānus, kas veiksmīgāk pārliecinātu mērķa tirgu par pirkuma veikšanu, mārketinga speciālisti v ...

                                               

Portera piecu spēku analīze

Portera piecu spēku analīze ir tirgus konkurences analīzes modelis, kas apskata piecus spēkus, kas ietekmē peļņas iespējas konkrētajā tirgū. Analīzes modeli 1979. gadā radīja Hārvarda Universitātes profesors Maikls Porters, kā alternatīvu SVID mo ...

                                               

Pozicionēšana (tirgzinība)

Pozicionēšana ir tirgzinības stratēģija, kas palīdz uzņēmumiem, produktiem un pakalpojumiem ieņemt unikālu pozīciju patērētāju prātos, pozicionējoties attiecībā pret konkurentu piedāvātajiem produktiem. Pozicionēšanā tiek uzsvērtas tikai šim uzņē ...

                                               

Preču realizācijas stimulēšana

Preču realizācijas stimulēšana vai noieta stimulēšana, ir preču pirkšanas un pārdošanas motivēšanas metožu izmantošana. Tas ir viens no izplatītākajiem tirgzinības un mārketinga komunikācijas veidiem, kas ietver visa veida atlaides, loterijas, vi ...

                                               

Produkta dzīves cikls

Produkta dzīves cikls ir laika periods no produkta ieviešanas līdz tā ražošanas un pārdošanas pārtraukšanai, preces mūžs tirgū. Katram produktam, pēc iekļūšanas tirgū, ir noteikts dzīves cikls. Ražotāja interesēs ir, lai viņa produktu dzīves cikl ...

                                               

Reklāma

Reklāma ir materiāls, kura pamatmērķis ir rosināt vai pārliecināt cilvēkus iegādāties noteiktu produktu, pakalpojumu, popularizēt kādu ideju vai indivīdu. Reklāmām raksturīga produkta pozitīvo īpašību izcelšana vai pārspīlēšana un negatīvo īpašīb ...

                                               

Satura mārketings

Satura mārketings ir tirgzinības taktika, kas koncentrējas uz satura radīšanu un izplatīšanu internetā. Šis saturs var būt izklaidējošs vai informējošs, taču tā galvenais uzdevums ir uzrunāt definētu mērķa grupu, nodrošinot uzņēmuma vai zīmola no ...

                                               

Skrejlapa

Skrejlapa ir neliela izmēra reklāmas lapa bez locījumieim. Sākotnēji, kad vēl neeksistēja mūsdienu plašsaziņas līdzekļi, skrejlapas tika izmantotas politiskām aģitācijām. Mūsdienās skrejlapas ir košās krāsās izpildīts reklāmas ziņojums ko izmanto ...

                                               

Starptautiskā tirgvedība

Starptautiskā tirgvedība ir tirgvedības joma, kas koncentrēta uz uzņēmuma ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu atbalstu starptautiskajos eksporta tirgos. Globalizācija un jauno tehnoloģiju attīstība nozīmē, ka aizvien lielākam uzņēmumu lokam i ...

                                               

SVID analīze

SVID analīze ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt uzņēmuma vai projekta s tiprās puses, v ājības, i espējas un d raudus.

                                               

Tiešā tirgvedība

Tiešā tirgvedība jeb tiešais mārketings ir tirgvedības veids, kurā uzņēmumu reklāmas ziņas tiek piegādātas tieši potenciālajiem klientiem, bez citu plašsaziņas līdzekļu starpniecības. Šie reklāmas materiāli var būt fiziski - iespiesti materiāli, ...

                                               

Tirgus stratēģija

Tirgus stratēģija nosaka galvenos uzņēmuma tirgdarbības mērķus. Tirgus stratēģija izriet no uzņēmuma biznesa mērķiem, kuru sasniegšanai tā tiek izstrādāta. Tirgus stratēģijas mērķu īstenošanai tiek izstrādāts detalizētāks tirgvedības plāns. Tirgu ...

                                               

Tirgvedības komplekss

Tirgvedības pasākumu komplekss jeb vienkārši tirgvedības komplekss vai tirgvedības pasākumi, dažkārt arī mārketinga mikss, ir tirgvedības plānošanas modelis, kas tradicionāli koncentrējās uz 4P - produktu, cenu, izvietojumu un veicināšanu, kuru v ...

                                               

Tirgvedības plāns

Tirgvedības plāns ir viens no tirgzinības elementiem, kas apkopo visus pasākumus, kas noteikta laika un budžeta ietvaros tiks īstenoti uzņēmuma mērķa tirgū, lai sasniegtu produkta vai pakalpojuma tirgus stratēģijā izvirzītos mērķus. Plānā parasti ...

                                               

UIVR

UIVR ir akronīms, kas tiek izmantots mārketingā un apzīmē pamata sarakstu ar pasākumiem, ar kuriem saskaras persona, pārdodot produktu vai servisu.

                                               

Zīmols

Zīmols ir produkta vai uzņēmuma vizuālās identitātes elements, kas veido izmērāmu emocionālu un finansiālu vērtību. Tas var būt vārds, apzīmējums, zīme, simbols, dizains vai šo elementu kopums, kas atšķir konkrēto produktu vai uzņēmumu no tā konk ...

                                               

Zīmolvedība

Zīmolvedība ir stratēģiska zīmola attīstība un vadība, veidojot tā unikālo un atšķirīgo identitāti tirgū. Zīmolvedībā izmanto zīmola stratēģiju, kas definē zīmola galveno doto vērtību tā lietotājiem un iemeslus, kāpēc ticēt zīmola dotajai vērtība ...

                                               

Uzņēmējdarbība

Uzņēmējdarbība ir saimnieciska darbība - ražošana vai pakalpojumu sniegšana, ko veic uzņēmējs ar noteiktu mērķi - parasti peļņas gūšanu. Latvijas likumdošanas aktos uzņēmējdarbības vietā oficiāli tiek lietots termins - komercdarbība, bet uzņēmēja ...

                                               

Apvienotās Karalistes Uzņēmumu reģistrs

Apvienotās Karalistes Uzņēmumu reģistrs ir galvenā valsts institūcija, kas Apvienotās Karalistes teritorijā no 1844. gada reģistrē un izslēdz privātus vai publiskus uzņēmumus, filiāles, organizācijas, komandītsabiedrības un citus veidojumus. Uzņē ...

                                               

Audits

Audits ir kādas iestādes, uzņēmuma vai amatpersonas likumīga pārbaude, ko veic īpaša lietpratīga persona un kas ietver informācijas apkopošanu par kādu uzņēmējdarbību un iegūtas informācijas novērtēšanu, pārbaudot aprēķinu precizitāti un pēc note ...

                                               

Bankrots

Bankrots ir juridiskas personas maksātnespējas procesa stāvokļa risinājums. Ja tiek atzīta maksātnespēja, parādnieka uzņēmums tiek likvidēts un līdzekļi, kas iegūti no atsavinātās mantas un īpašumiem, tiek atdoti kreditoriem. Bankrota procedūru p ...

                                               

Bilance

Bilance ir finanšu pārskata perioda beigās kontu formā sastādīts uzņēmuma valdījumā esošā īpašuma un kapitāla pretstatījums. Bilancē aktīvu kopējai vērtībai ir jābūt vai ir vēlams būt vienādai ar pasīvu kopējo vērtību. Bilance tiek sastādīta ik g ...

                                               

Biznesa inkubators

Biznesa inkubatoriem no dažādiem avotiem var iegūt daudz definīcijas. Ar dažādiem vārdiem ir pateikta viena un tā pati doma. "Biznesa inkubators ir valsts vai reģiona ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai izveidota struktūrvienība, kura ...

                                               

Biznesa izlūkošana

Termins Biznesa izlūkošana datēts ar 1958. gadu. Tas attiecas uz tehnoloģijām, lietotnēm un praktiskām darbībām biznesa informācijas vākšanai, integrēšanai, analīzei un atspoguļošanai, kā arī dažreiz uz pašu informāciju. D. J. Power darbā "A Brie ...

                                               

Datu analītika

Datu analītika jeb biznesa analītika kā termins informācijas tehnoloģiju jomā tiek lietots, kad runa ir par informācijas piegādi lēmumu pieņemšanai. Datu analītikas sistēmas sniedz iespēju uzņēmuma darbiniekiem iegūt nepieciešamo informāciju, nei ...

                                               

Ētika uzņēmējdarbībā

Jēdziens "uzņēmējdarbības ētika "tiek definēts, apvienojot pamatjēdzienus "uzņēmējdarbība” un "ētika”. Uzņēmējdarbības ētika ir mācība par labo un ļauno, taisnīgo un netaisnīgo, patieso un nepatieso, brīvību un atbildību, varu īpašajās attiecībās ...

                                               

Finanšu pārskats

Finanšu pārskats ir uzņēmuma, valsts institūcijas vai indivīda finansiālā stāvokļa un veikto darījumu pārskats, kura galvenais mērķis ir nodrošināt to lietotājus ar informāciju par naudas plūsmas darbību. Finanšu pārskatā parasti ietilpst divas s ...

                                               

Franšīze

Franšīze ir biznesa modelis, kuru organizācija var pieņemt kā stratēģiju uzņēmējdarbības paplašināšanai. Kad tas tiek īstenots, franšīzes devējs licencē savas zināšanas, procedūras, intelektuālo īpašumu, uzņēmējdarbības modeli, zīmolu un tiesības ...

                                               

Izaugsmes kapitāls

Izaugsmes kapitāla darījumi parasti tiek veikti, lai nodrošinātu uzņēmumus ar papildus līdzekļiem investīciju veikšanai. Šo darījumu ietvaros saņemtie līdzekļi var tikt ieguldīti ražošanas attīstībā, pakalpojumu klāsta paplašināšanā, jaunu tirgu ...

                                               

Jaunuzņēmums

Jaunuzņēmums ir uz kādu inovatīvu ideju vai jaunu tehnoloģiju balstītas uzņēmējdarbības sākotnējais posms uzņēmuma, partnerības vai pagaidu organizācijas formā. Jaunuzņēmumi tiek veidoti daudzās ekonomikas nozarēs, bet biežāk tie ir informācijas ...

                                               

Kapitālsabiedrība

Kapitālsabiedrība ir viena no komersantu tiesiskajām formām, kas aptver ļoti lielu skaitu komersantu un ir populārākā komersantu darbības forma. Kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība ar juridiskās personas tiesībām, kuras pamatkapitālu veido īpaš ...

                                               

Kolektīvā iepirkšanās

"Pērkam Kopā | Facebook". Facebook. 2010-09-25. Skatīts: 2021-03-12. Kolektīvā iepirkšanās ir iepirkšanās organizācijas princips, pie kura vairākas personas apvienojas grupā, lai iegūtu vairumtirdzniecības atlaides precēm un pakalpojumiem.

                                               

Komercdarbības klasteris

Pasaules ekonomikas literatūrā vērojamā klastera definīciju dažādība, tomēr tajās var saskatīt arī kopējas iezīmes - ģeogrāfiskā koncentrācija, savstarpējā sadarbība un kopējas intereses. Tādejādi komercdarbības jeb biznesa klasteri var definēt k ...

                                               

Koplietošanas pakalpojumu centrs

Koplietošanas pakalpojumu centrs organizācijā ir vienība, kas atbild par konkrētu operatīvo uzdevumu izpildi, piemēram, grāmatvedība, cilvēkresursu vadība, algu aprēķini un izmaksa, IT, juridiskais atbalsts, atbilstība, iepirkumi, drošība. KPC bi ...

                                               

Kredītu pārvaldība

Kredītu pārvaldība ir viena no uzņēmējdarbības riska vadības metodēm, ar kuras palīdzību uzņēmumi optimizē savu naudas plūsmu, nosaka komerckredīta piešķiršanas politiku un vada debitoru parādus. Kredītu vadība ietver sevī divas galvenās funkcija ...

                                               

Līderis

Līderis ir cilvēks, kurš apzinās savas un citu vērtības. ASV profesors Roberts Dilts uzskata, ka līderisma iemaņas nepieciešamas ikvienam cilvēkam, lai pasauli darītu labāku. Tā ir jauna izpratne par līderi – cilvēku, kas pulcē ap sevi pozitīvi d ...

                                               

Likviditāte

Likviditāte raksturo uzņēmuma spēju jebkurā laikā dzēst savas īstermiņa saistības. Analizējot uzņēmuma bilances likviditāti, pēc likviditātes pakāpes sagrupētos apgrozāmo līdzekļu posteņus salīdzina ar īstermiņa saistībām. Uzņēmuma likviditātes a ...

                                               

OpenERP

Open ERP ir uzņēmuma resursu plānošanas un kvalitātes vadības sistēma. Tiek uzskatīts, ka šī sistēma ir viena no vispilnīgākajām ERP un CRM sistēmām.

                                               

Privātie investori

Privātais investors ir privātpersona vai nevalstiska institūcija, kas iegulda privātos līdzekļus uzņēmējdarbībā. Riska kapitāla ieguldījumos par privātu investoru dažkārt sauktu arī par biznesa eņģeļi sauc personu, kura uzņemas augstu risku, inve ...

                                               

Tīkla mārketings

Tīkla mārketings, pazīstams arī kā daudzpakāpju mārketings jeb vairāklīmeņu mārketings, saukts arī par sociālo mārketingu un personīgo franšīzi, ir komercdarbības veids, kas galvenokārt tiek balstīts uz tiešās tirdzniecības principa, kur katram n ...