ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 242
                                               

Aktoru tīklu teorija

Aģentu tīkla teorija ir socioloģijas zinātnes teorija, kas skaidro aģentu mijiedarbību saistībā ar sociālajiem tīkliem. Tie vienā veselā apvieno materiālo vidi un semiotisko vidi. Tas nozīmē, ka, runājot par sociālo mijiedarbību, var minēt gan tā ...

                                               

Čikāgas skola (socioloģija)

Čikāgas skola socioloģijā un vēlāk arī kriminoloģijā apzīmē pētījumus ko izdarījuši Čikāgas universitātes un citu Čikāgas augstkolu pārstāvji, sākot no divdesmitā gadsimta divdesmitajiem gadiem, un tajos izteiktās teorijas. Čikāgas skolas pārstāv ...

                                               

Dzimumu līdztiesība

Dzimumu līdztiesība jeb sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas ir situācija, kad vīriešu un sieviešu loma sabiedrības attīstībā tiek atzīta par līdzvērtīgu, viņiem tiek piešķirtas vienādas tiesības un vienāda atbildība, nodrošināta ...

                                               

Sociālā entropija

Sociālā entropija ir makrosocioloģisku sistēmu teorija. Enerģiju, ko indivīdi patērē sociālās sistēmās, izmanto, lai entropija nepalielinātos. Entropiju mazina, veidojot izglītības iestādes, tiesu varu un citus institūtus, kas neļauj sistēmai sad ...

                                               

Globālā stratifikācija

Globālā stratifikācija ir pasaules valstu noslāņošanās, šķiriskais iedalījums arkarībā no dažādiem faktoriem, piemēram, varas, ietekmes, valsts bagātības. Globālā stratifikācija ir situācija, kurā katrai valstij globālā ziņā ir sava nozīme. Nevie ...

                                               

Kultivāciju teorija

Kultivāciju teorija ir sociāla teorija, kas pēta televīzijas ilglaicīgo efektu. "Pirmais kultivācijas teorijas ierosinājums saka par to, ka ja lielāku laiku cilvēks pavada "dzīvojot” televīzijas pasaulē, jo vairāk iespējas, ka cilvēks ticēs sociā ...

                                               

Lākenas indikatori

Lākenes indikatori ir rādītāju sistēma kopēju Eiropas statistikas rādītāju aprēķinam par nabadzību un sociālo atstumtību. 2001. gada 15. decembrī Eiropas Padomes sanāksmē Lākenē, no kurienes indikatoru nosaukums, tika pieņemta "Deklarācija par Ei ...

                                               

Mārketinga pētīšana

Mārketinga pētīšana arī Mārketinga pētījumi ir informācijas vākšanas, apstrādes, analīzes un izplatīšanas process, lai noteiktu mārketinga iespējas un problēmas, izstrādātu un novērtētu mārketinga aktivitātes un pilnveidotu mārketinga procesus. A ...

                                               

Multikulturālisms

Multikulturālisms jeb daudzkulturālisms ir ideoloģija, politika un diskurss, kas iestājas par kultūras plurālisma vērtībām un kultūras formu daudzveidības saglabāšanu. Multikulturālisma kontekstā atšķirības tiek apzīmētas nevis ar jēdzienu "svešs ...

                                               

Nabadzība

Nabadzība ir sociāla, ekonomiska un politiska rakstura stāvoklis, kuram raksturīga atsevišķa indivīda vai sociālas grupas trūkums pēc primārās nepieciešamības precēm un pakalpojumiem. Nabadzība bieži ir saistīta ar naudas trūkumu. Nabadzība ir re ...

                                               

Nācija

Nācija ir vēsturiski izveidojusies cilvēku kopība, kurai ir kopīga valoda, teritorija, ekonomiskā dzīve, kultūra un psiholoģijas īpatnības. Nācijai ir raksturīga vienota politiskā, ekonomiskā sabiedrības struktūra. Tās locekļiem piemīt kopības un ...

                                               

Norma (socioloģija)

Socioloģijā norma jeb sociālā norma ir sociāli uzspiests likums. Tieši šī sociālā sankcionēšana ir tas, kas atšķir normas no citiem kultūras artefaktiem, jeb sociālajām konstrukcijām, kā piemēram, nozīmes un vērtības. Normas un to trūkums ir izsk ...

                                               

Pasaules sistēmas teorija

Pasaules sistēmas pieeja ir pētniecības teorijas pieeja socioloģijā un citās zinātnēs, kuras galvenā būtība ir analizēt notiekošos procesus globālā kontekstā, apskatot vispasaules savstarpējo notikumu mijiedarbību un to radītās sekas. Pasaules si ...

                                               

Patiesumjausma

Patiesumjausma raksturo indivīda priekšstatu par patiesību, kas izpaužas apgalvojumu vai diskusijas argumentu veidā, balstoties uz intuīciju vai "iekšējo izjūtu", neatkarīgi no loģikas vai faktiem. Latviešu filozofiskajā literatūrā tradicionāli l ...

                                               

Plašsaziņa

Plašsaziņa jeb masu komunikācija ir process, kurā ar tehniskiem līdzekļiem skaitliski lielām un izkliedētām auditorijām tiek nodota informācija ar mērķi ietekmēt cilvēku vērtējumu, viedokli un rīcību. Saziņas elementi ir sūtītājs, kanāls. Plašsaz ...

                                               

Prestižs (valodniecība)

Prestižs sociolingvistikā ir pakāpe, kādā kādas kopienas pārstāvji ciena vai piešķir sociālu vērtību kādai noteiktai valodai, dialektam vai runas paveidam.

                                               

Rīcības teorija

Rīcības teorija ir socioloģiska perspektīva, kas fokusējas uz indivīdu kā subjektu un sociālas darbības redz kā apzināti veidotas tajā kontekstā, kuram ir piešķirta nozīme. Rīcības teorijas pamatā ir pieņēmumi, ka: 1) aktors ir spējīgs rīkoties a ...

                                               

Rokīča vērtību aptauja

Rokīča vērtību aptauja ir sociālo vērtību klasifikācijas sistēma un pētniecības instrumentārijs, ko izstrādājis amerikāņu sociālpsihologs Miltons Rokīčs. Rokīča vērtību aptaujas metodoloģijas pirmsākumi atrodami Rokīča darbā, kurā aprakstīts konc ...

                                               

Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē

"Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē" ir 1959. gadā kanādiešu sociologa Ērvinga Gofmaņa sarakstīta grāmata. Tajā viņš apraksta, kā cilvēki mijiedarbojas ar citiem cilvēkiem, lai stratēģiski veidotu iespaidu par sevi. Gofmaņa izstrādātā koncepcija ir ...

                                               

Sociālā atstumtība

Sociālā atstumtība ir plašāks jēdziens nekā nabadzība. Tā ir indivīdu vai cilvēku grupu nespēja iekļauties sabiedrībā nabadzības, nepietiekamas izglītības, bezdarba, diskriminācijas vai citu apstākļu dēļ. Tātad sociāli atstumts cilvēks nespēj pie ...

                                               

Sociālā iekļaušana

Sociālā iekļaušana ir process, kura mērķis ir nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām nodrošināt iespējas, pakalpojumus un resursus, kuri nepieciešami, lai pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras ...

                                               

Sociālā iztēlošanās

Sociālā iztēlošanās ir vērtību, institūciju, likumu un simbolu kopums, kas ir kopīgs noteiktām sociālām grupām un atbilstošai sabiedrībai. Tā reprezentē nozīmju sistēmu, kas pārvalda sociālās struktūras. Šīs iztēlošanās jāsaprot kā vēsturiski kon ...

                                               

Sociālais kapitāls

Sociālā kapitāls ir saistīts ar sociālajām attiecībām, vērtībām un pieejamajiem resursiem gan sociālā tīkla ietvaros, gan starp dažādiem sociālajiem tīkliem. Jēdziens tiek izmantots ekonomikā, politikas zinātnē, psiholoģijā un socioloģijā, kā arī ...

                                               

Sociālais tīkls

Sociālais tīkls ir sociāla struktūra, kas sastāv no sociālajiem dalībniekiem. Šo struktūru analizēšanai izmanto sociālo tīklu analīzi, lai noteiktu lokālos un globālos modeļus un pārbaudītu tīkla dinamiku. Sociālie tīkli nav sinonīms sociālajiem ...

                                               

Sociālās identitātes teorija

Sociālās identitātes teorija aizsākās 1979. gadā no britu sociālajiem psihologiem Henrija Tajfela un Džona Tērnera, tā balstās idejā, ka cilvēki definē sevi pamatojoties uz personīgiem un sociāliem aspektiem. Teorijas pamatlicējs Henrijs Tajfels ...

                                               

Stereotips

Stereotips ir vispārējs, vienkāršots priekšstats par kādu sabiedrības grupu. Bieži vien tas ir negatīvs un saistās ar aizspriedumiem un diskrimināciju. Stereotipi ir ļoti noturīgi, un pārmaiņas tajos notiek tikai ilgākā laika posmā. Par stereotip ...

                                               

Strādnieku šķira

Strādnieku šķira šķiru teorijā ir tā iedzīvotāju daļa, kas strādā algotu darbu, īpaši, ja tas ir fizisks roku vai rūpnieciskais darbs. Strādnieku šķiras jēdziens apzīmē fiziska darba darītājus, taču var iekļaut arī garīgu darbu un darbu pakalpoju ...

                                               

Švarca vērtību modelis

Švarca vērtību modelis ir sociālo vērtību klasifikācijas sistēma un pētniecības instrumentārijs, ko izstrādājis Izraēlas sociālpsihologs Šaloms Švarcs. Švarca vērtību modelis ir Švarca universālo vērtību teorijas daļa, kas sākotnēji definēta šī p ...

                                               

Tirgus pētījumi

Tirgus pētījumi ir veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā, sniedzot padziļinātas zināšanas par tirgu, kurā uzņēmums darbojas un piedāvā savus produktus vai pakalpojumus. Bez tirgus pētījuma datiem, kvalitatīva biznesa plāna vai mārketinga stratēģijas ...

                                               

Abolicionisms

Abolicionisms ir sabiedriska kustība par kāda likuma vai paražas atcelšanu. Pazīstami gadījumi, kad kaut kas ticis atcelts ir bijuši: dažādu monarhiju likvidēšana; verdzība - skatīt abolicionisms kustība par verdzības atcelšanu; Padomju Savienība ...

                                               

Aleksandra II tiesu reforma

Aleksandra II tiesu reforma tika izstrādāta no 1861. līdz 1863. gadam, apstiprināta 1864. gadā un Krievijas impērijā pakāpeniski ieviesta līdz 1899. gadam. Reforma izveidoja pilnīgi jaunu tiesu sistēmu un tiesas procesu norisi. 1864. gada 2. dece ...

                                               

Bērnu uzturlīdzekļi

Bērnu uzturlīdzekļi jeb alimenti ir materiāls atbalsts un iztikas līdzekļi, kas atbilstoši likumam jānodrošina kādai personai sakarā ar ģimenes vai adopcijas attiecībām. Tie var būt naudas līdzekļu, apģērba, mājokļa vai pārtikas formā.

                                               

Cjinu dinastijas likumu kodekss

Cjinu dinastijas likumu kodekss izveidots 1646. gadā, un Cjinu dinastijas pārvaldītajās zemēs bija spēkā līdz 1912. gadam. Tuvu 40% no tajā iekļautajiem likumiem nāca no Tanu dinastijas likumu kodeksa. Tajā iekļautie likumi regulēja ne tikai krim ...

                                               

Fiziska persona

Fiziska persona ir cilvēks kā tiesību un pienākumu subjekts un īstenotājs. Fiziskas personas statuss sākas līdz ar personas piedzimšanu un beidzas ar nāvi; abi šie fakti ir pierādāmi ar izrakstiem no dzimtsarakstu nodaļu reģistriem un to izdotiem ...

                                               

Juridiska persona

Juridiska persona ir uzņēmums, iestāde vai organizācija, kas, pildot kādas funkcijas, rīkojas savā vārdā kā patstāvīgs civiltiesību un civilpienākumu subjekts. Juridiskai personai ir savs īpašums, un tā ir atbildīga par savām saistībām. Otrs pers ...

                                               

Krievijas impērijas likumu krājums

Krievijas impērijas likumu krājums pirmo reizi izdots 1832. gadā. Kad bija izgāzušies ilgstoši mēģinājumi Krievijas Impērijai radīt jaunu likumu kodeksu, kas balstītos Eiropas valstu piemēros, imperators Nikolajs I pieņēma lēmumu apkopot un publi ...

                                               

Lielā brīvības harta

Lielā brīvības harta ir likums par aristokrātu privilēģijām, ko 1215. gada 15. jūnijā izdeva Anglijas karalis Džons Bezzemis. Tas ir viens no Lielbritānijas tiesību pamataktiem.

                                               

Līgums

Līgums plašākā nozīmē ir ikkatra vairāku personu savstarpēja vienošanās par kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu, vai izbeigšanu. Līgums var apzīmēt saistības un tiesiskus darījumus starp valstīm, iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām ...

                                               

Notariāts

Zvērināti notāri ir valsts amatpersonas, kas pastāv pie apgabaltiesām un sniedz iedzīvotājiem notariālos pakalpojumus kā neatkarīgi, neitrāli fizisko un juridisko personu civilo tiesību un likumisko interešu nodrošinātāji. Zvērināti notāri apliec ...

                                               

Prokuratūra

Prokuratūra ir iestāde, kas uzrauga likumu izpildi un ierosina sodīt likumpārkāpējus, kā arī valsts vārdā uztur apsūdzību pret tiem tiesā. Vārds" Prokurors” cēlies no franču valodas procureur, latviešu valodā procurare- pārvaldīt, pārzināt. Proku ...

                                               

Šariats

Šariats islāmā ir tiesību sistēma. Valstīs, kurās pamatā ir islāma tiesību sistēma, šariats aptver tiesību normas gan sabiedriskajā, gan privātajā dzīves jomā. Šariats ietver tiesību normas šādās nozarēs: politika, ekonomija, finanses arī banku s ...

                                               

Veto

Veto ir pilnvarojums aizliegt vai apturēt kāda lēmuma stāšanos spēkā. Pastāvējis jau Senajā Romā, kur viens no diviem ik gadus ievēlētajiem konsuliem varēja apturēt otra konsula lēmumus. Tāpat tribūns varēja uzlikt veto jebkuram Romas Senāta pieņ ...

                                               

Tirgzinība

Tirgzinība, tirgvedība vai tirgdarbība, biežāk mārketings, ir mērķtiecīga, produktus ražojoša vai pakalpojumus sniedzoša uzņēmuma darbība tirgū ar mērķi veicināt pārdošanu. Mārketinga procesā ietilpst potenciālo pircēju vēlmju izzināšana, koncent ...

                                               

B2B mārketings

B2B mārketings, dažreiz latviskots kā izmantotāju tirgus, nāk no angļu valodas business-to-business un apzīmē starp uzņēmumiem notiekošus pārdošanas darījumus un to mārketingu. B2B mārketings koncentrējas uz pakalpojumiem, produktiem un izejvielā ...

                                               

Baltā grāmata

Baltā grāmata ir oficiāls rakstisks dokuments, kas ir viens no sekojošajiem: skaidrojošais dokuments korporatīviem klientiem; oficiāla dokumentācija, kas satur risinājuma aprakstu; varas iestāžu ziņojums, kas apraksta to politiku; dokuments, kas ...

                                               

Bostonas matrica

Bostonas matrica, arī Bostonas Konsultāciju Grupas produktu portfeļa matrica, ir tirgzinības analīzes modelis, kas tiek izmantots produktu portfeļa plānošanā un analīzē. Tajā ir divi galvenie izvērtēšanas aspekti – produkta ieņemtā tirgus daļa un ...

                                               

Datu biznesa modelis

Datu biznesa modelis ir viens no dominējošiem sociālo mediju platformu problemātiskajiem aspektiem. Sociālo mediju platformās, kā, piemēram, Facebook, Instagram tiek ievākti lietotāju dati. Facebook algoritmu sistēma apstrādā saturu un informācij ...

                                               

Datubāzu mārketings

Datubāzu mārketings ir tiešā mārketinga veids, kas, balstoties mērķa pircēju segmentēšanas konceptā, vāc datus, analizē tos un izmanto datus personalizētu mārketinga piedāvājumu komunicēšanai. Datubāzes tiek izmantotas gan B2B, gan B2C mārketingā ...

                                               

Digitālais mārketings

Digitālais mārketings ir tirgzinības forma, kas koncentrējas uz mārketinga aktivitātēm digitālajā vidē, ar to saprotot vairākas galveno aktivitāšu platformas – e-pasta mārketingu, interneta pārlūku mārketingu, sociālo tīklu mārketingu, mobilo mār ...

                                               

Elektroniskās dāvanu kartes

Elektroniskās dāvanu kartes ir plastikāta norēķinu kartes ar magnētisko joslu un individuālu kartes numuru, kas lietojamas kā alternatīvs maksāšanas līdzeklis par precēm un/vai pakalpojumiem.