ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 238
                                               

Speciālists

Speciālists, arī eksperts, ir cilvēks, kura zināšanas, kvalifikācija un pieredze ļauj tam izdarīt pamatotus spriedumus, secinājumus, ieteikumus u.tml. kādā noteiktā teorētiskā vai praktiskā jomā. Minētās spējas speciālistam parasti piemīt lielākā ...

                                               

Atentāts

Atentāts ir sabiedriska darbinieka slepkavība vai tās mēģinājums. Atšķirībā no citu veidu slepkavībām, atentāts parasti tiek veikts ar ideoloģisku vai politisku pamatojumu. Parasti atentātus veic vairāku cilvēku grupējumi vai arī garīgi slimi cil ...

                                               

Atslēga

Atslēga ir ierīce, ar kuru var atslēgt slēdzeni. Parasti atslēgas izgatavo no metāla. Atslēga sastāv no daļas, kas tiek ievietota slēdzenē, un otras daļas, kuru var saturēt tās lietotājs, lai pagrieztu atslēgu, ieliktu to slēdzenē vai izņemtu no ...

                                               

Drošāka interneta centrs

Centra darbību koordinē sabiedriska organizācija Latvijas Interneta asociācija, kas apvieno elektronisko sakaru jomas uzņēmumus. Drošāka interneta centrs izglīto bērnus, pusaudžus, skolotājus un vecākus par interneta satura drošību un iespējamiem ...

                                               

Gāzmaska

Gāzmaska ir individuālās aizsardzības līdzeklis elpošanas orgānu, sejas un acu pasargāšanai no kaitīgo vielu iedarbības. Lielākoties gāzmasku sejas daļu veido gumijas vai elastīga polimēru materiāla maska, kas cieši aptver visu ķermeņa galvas daļ ...

                                               

GHS bīstamības piktogrammas

Bīstamības piktogrammas veido daļu no Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņotās sistēmas, ko 2002. gadā apstiprināja ANO Ekspertu komiteja, tā tika publicēta 2003. gadā. Sistēma tiek pārskatīta un uzlabota reizi divos gados, ...

                                               

Informācijas drošība

Informācijas drošība ir pasākumu kopums, kas novērš neatļautu vai ļaunprātīgu piekļuvi informācijai, tās izmantošanu, izpaušanu, apturēšanu, pārveidošanu, pārbaudi, ierakstīšanu vai iznīcināšanu. Informācijas drošības galvenā prioritāte ir līdzsv ...

                                               

Izdzīvošana

Izdzīvošana ir spēja ekstemālās situācijās palikt dzīvam. Par izdzīvošanu cīnās ikviens organisms - gan cilvēki, gan dzīvnieki, gan augi. Ikvienam no viņiem ir izdzīvošanas tieksme. Evolūcija pastāv tikai tamdēļ, ka vājākie īpatņi nespēj izdzīvot ...

                                               

Piesardzības princips

Piesardzības princips nosaka, ka gadījumos, kuros nav skaidru zinātnisku pierādījumu par nopietnu vai neatgriezenisku kaitējumu, ko var radīt tehnoloģijas, bet šāds apdraudējums ir zinātniski ticams, būtu jāpiemēro darbības, kas šo kaitējumu var ...

                                               

Pseidonimitāte

Pseidonimitāte ir atvasināta no vārda pseidonīms, kas nozīmē izdomāts vārds, slēptas identitātes stāvoklis. Pseidonīms identificē tā turētāju, kas var būt viena vai vairākas personas, un piemīt, bet neatklāj savus īstos vārdus. Lielākā daļa pseid ...

                                               

Situatīvā apziņa

Situatīvā apziņa ir apkārtējās vides un tājā esošo notikumu uztvere un interpretācija. Situatīvā apziņa tiek uzskatīta par kritisku, bet bieži vien nenovērtētu pamatu veiksmīgai lēmumu pieņemšanai nestandarta situācijās, no kurām daudzas ir saist ...

                                               

Ugunsdzēsējs

Ugunsdzēsējs ir cilvēks, kura darbs ir dzēst uguni nelaimju un ugunsgrēku gadījumos, kā arī veikt dažādus glābšanas darbus. Ugunsdzēsēji parasti apvienojas brigādēs, lai veiksmīgāk un organizētāk varētu veikt konkrētos uzdevumus.

                                               

Ekoloģija

Ekoloģija ir zinātne, bioloģijas apakšnozare, par organismu un vides mijiedarbību, kā arī par attiecībām starp pašiem organismiem. Terminu "ekoloģija" pirmo reizi 1866. gadā izmantoja vācu zoologs Ernsts Hekels. Speciālistus, kas strādā šajā sfēr ...

                                               

Agroekoloģija

Agroekoloģija ir viena no lauksaimniecības sistēmām, mācība par lauksaimnieciskās ražošanas ietekmi uz vidi. Tā ir daudzsistemātiska pieeja, lai nodrošinātu ilgtspējīgu pārtikas ražošanas sistēmu. Tā vērsta uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšan ...

                                               

Antropocēns

Antropocēns ir termins, kuru daži zinātnieki izmanto, lai raksturotu pašreizējo periodu Zemes vēsturē, kad cilvēka darbība ir būtiski ietekmējusi Zemes ekosistēmu. Terminu tā pašreizējā nozīmē kopš 1995. gada popularizē Nobela prēmijas laureāts ķ ...

                                               

Bentoss

Bentoss - dziļums) ir organismu kopums, kas dzīvo ūdenstilpju gruntī vai uz grunts, kā arī uz zemūdens priekšmetiem. Bentisko dzīvnieku kopumu sauc par zoobentosu, bet bentisko augu kopumu par fitobentosu. Pēc izmēriem bentosa organismus iedala t ...

                                               

Biodaudzveidības karstie punkti

Bioloģiskās daudzveidības karstie punkti ir apdraudēti bioģeogrāfiski reģioni ar ievērojamu biodaudzveidību. Biodaudzveidības karsto punktu idejas aizsācēji ir britu ekologs Normans Meijerss un Rasels Mitermeijers. Tā radīta 1988. gadā, lai izdal ...

                                               

Bioloģiskā daudzveidība

Bioloģiskā daudzveidība jeb biodaudzveidība ir visu dzīvības formu variācija jebkurā bioloģiskās organizācijas līmenī. Bioloģiskā daudzveidība ietver trīs līmeņus: Ekosistēmu daudzveidība. Ģenētiskā daudzveidība Sugu daudzveidība Pēdējos gados iz ...

                                               

Biosorbcija

Biosorbcija ir fizikālķīmisks process, kas norāda dabiskas izcelsmes materiāla, piemēram, kūdras, spēju vidē saistīt piesārņojošās vielas, tādējādi samazinot šo vielu koncentrāciju konkrētajā vidē. Termins tiek lietots ar plašāku un šaurāku nozīm ...

                                               

Detrīts

Detrīts ir organogēns drupu materiāls nogulumos vai nogulumiežos. Detrīts veidojas no augu šūnu fragmentiem, čaulām, dzīvnieku skeletu daļām un dažādiem izdalījumiem. Pēc sasmalcinājuma pakāpes detrītu dala smalkajā detrīta un rupjajā detrītā. Da ...

                                               

Dūņas

Dūņas ir smalkgraudains, mīksts, organogēns drupiezis, kas sastāv no minerālo un organisko vielu maisījuma, kas nogulsnējas ūdenstilpju dibenā. Dūņas ir gitija kuras sastāvā ir 90-95% ūdens. Palielinoties gitijas nogulumu biezumam un blīvumam, sa ...

                                               

Eitrofikācija

Eitrofikācija ir ķīmisku uzturvielu, parasti slāpekļa un fosfora savienojumu, palielināšanās ekosistēmā izraisīta paaugstināta augu augšanas un atmiršanas intensitāte.

                                               

Ekoloģiskā sukcesija

Ekoloģiskā sukcesija ir ekosistēmas pārveidošanās, laika gaitā mainoties gan abiotiskajiem, gan biotiskajiem faktoriem, galvenokārt to mijiedarbības rezultātā. Sukcesijas bieži izraisa arī ārējie faktori, piemēram, ugunsgrēki, mežu izciršana. Gal ...

                                               

Ekoloģiskais pēdas nospiedums

Ekoloģiskais pēdas nospiedums ir cilvēka ietekmes uz vidi aprēķināšanas un atspoguļošanas metode. Tā uzskaita enerģijas un vielas plūsmu, ieejot kādā noteiktā saimniecības sistēmā un izejot ārā no tās, un dabūtos lielumus pārvērš attiecīgā zemes ...

                                               

Ekosistēmu pakalpojumi

Ekosistēmu pakalpojumi ir daudzi un dažādi labumi, kurus cilvēkiem sniedz ekosistēmas. Tie nodrošina ne tikai cilvēka eksistenci, bet arī labklājību. Pārtika, ūdens, kurināmais, koksne, gaisa attīrīšana, apputeksnēšanās, fotosintēze, atpūta pie d ...

                                               

Ekotoksikoloģija

Ekotoksikoloģija ir vides zinātnes apakšnozare, kas radās, apvienojot toksikoloģijas un ekoloģijas pamatatziņas un pētījumu metodes.

                                               

Fitoekstrakcija

Fitoekstrakcija ir viens no fitoremediācijas veidiem, kur augi no augsnes vai ūdens uzņem un akumulē piesārņojošus elementus vai savienojumus. Auga saknes uzņem vielas un savienojumus no substrāta un koncentrē tās kādā auga daļā, piemēram, lapās. ...

                                               

Gaisa piesārņojums

Gaisa piesārņojums ir dažādu kaitīgo vielu nokļūšana atmosfērā lielos daudzumos, kuru gaisā nevajadzētu būt vai arī tām jābūt ļoti mazos daudzumos. Piesārņojumu galvenokārt rada rūpnīcas un transportlīdzekļi. Galvenie gaisa piesārņotāji ir Oglekļ ...

                                               

Gaļēdāji

Gaļēdāji ir sugas, kas ikdienā pamatā pārtiek no dzīvnieku izcelsmes barības, medījot vai izmantojot citu plēsēju medījumu. Medījums var būt bezmugurkaulnieki, zivis, rāpuļi, putni un zīdītāji. Latīņu valodā gaļēdājs ir carnivora. Carne nozīmē ga ...

                                               

Homeostāze

Homeostāze ir sistēmu, to vidū arī dzīvo organismu, spēja jebkurā līmenī saglabāt patstāvību un pastāvību. Tā ir organisma patstāvīgas eksistences pamatā, kas nodrošina funkcionālo sistēmu vienotību un pilnvērtīgu fizioloģisko procesu saglabāšanu ...

                                               

Introdukcija (bioloģija)

Introdukcija bioloģijā ir dzīvnieku, augu vai citu dzīvo organismu sugu ievešana noteiktā teritorijā no citas teritorijas, kas pielāgojušies jaunajiem apstākļiem un spēj vairoties. Kādas sugas ieviešana apvidū, kur tā kādreiz mitusi, bet vēlāk iz ...

                                               

Makrofīti

Makrofīti jeb augstākie ūdensaugi ir vaskulārie augi, sporaugi, makroskopiskās aļģes un ūdens sūnaugi, kas pilnīgi vai daļēji piemērojušies dzīvei ūdenī un saskatāmi ar neapbruņotu aci. Makrofītus pēc augšanas vietas iedala divās grupās: brīvi pe ...

                                               

Populācija

Populācija ir vienas sugas īpatņu kopa, kam piemīt kopējas to raksturojošas pazīmes un kas ilgstoši apdzīvo noteiktu teritoriju. Katra suga aizņem kādu noteiktu teritoriju, jo sarežģītāka un vairāk sadalīta ir teritorija, jo lielākas ir atsevišķu ...

                                               

Putnu ekoloģija

Putnu ekoloģija. Tā kā putniem ir intensīva vielmaiņa, augsta ķermeņa temperatūra un labi attīstīta lidotspēja, tie plaši izplatījušies pa visu zemeslodi. Nevienai dzīvnieku klasei nav tik plašs areāls. Tie dzīvo Himalaju kalnos virs 7000m, pašos ...

                                               

Resurss

Resurss ir apjomā vai laikā ierobežota fiziska lieta vai lielums. Resursiem mēdz būt ekonomiska vai sociāla nozīme. Piemēram, uzņēmuma resursi ir tā darbinieki, to zināšanas, prasmes un kvalifikācija, pamatlīdzekļi, naudas līdzekļi, patenti, zīmo ...

                                               

Šelforda tolerances likums

Šelforda tolerances likums ir likumsakarība, ko 1913. gadā formulēja amerikāņu zoologs Viktors Ernests Šelfords, papildinot Lībiga minimuma likumu. Šī likumsakarība norāda, ka organisma attīstību, vairošanos un sastopamību, neatkarīgi no pārējo e ...

                                               

Vides ietilpība

Vides ietilpība, vides caurlaides spēja jeb ekoloģiskā ietilpība ir ekosistēmai raksturīgais populācijas blīvuma līdzsvars. Ja indivīdu skaits populācijā ir mazs un vides ietilpība nav sasniegta, tad dzimstība pārsniedz mirstību. Šajā gadījumā ir ...

                                               

FEMEN

FEMEN ir Ukrainas feministu protesta grupa, kas tika dibināta 2008. gadā. Organizācija kļuva pazīstama ar organizētajām strīdīgajām protesta akcijām, uz kurām sievietes parasti ierodas protestēt ar kailu ķermeņa augšdaļu. Tiek protestēts pret sek ...

                                               

Pussy Riot

Pussy Riot ir feministiska Krievijas pankroka mūzikas grupa. Savas uzstāšanās organizē nesankcionētā formātā koncertiem neparedzētās vietās. Pēc mēģinājuma 2012. gada februārī veikt muzikālu akciju "Dievmāte, padzen Putinu" Kristus Glābēja katedr ...

                                               

Ciltskoks

Ciltskoks jeb ģeneoloģiskais koks ir ģenealoģisko materiālu apkopojums, personas sastādīta karte ar informāciju par asinsradiniekiem. Ciltskokā tiek ierakstīti tikai tie radinieki, kuriem kādā vēstures krustpunktā ir kopīgs radinieks.

                                               

Invaliditāte

Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs funkcionēšanas ierobežojums, ko izraisījusi slimība, trauma vai iedzimts defekts un kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā. Latvijas normatīvajos a ...

                                               

Aklums

Aklums ir pārejošs vai paliekošs redzes trūkums. Absolūtais aklums ir tad, kad nevar pilnībā saskatīt gaismu, bet var būt arī funkcionālais aklums, kad gaismas uztvere ir saglabāta, bet cilvēks vienalga nespēj orientēties telpā. Parasti aklums ti ...

                                               

Boče

Boče ir bumbu ripināšanas sporta spēle, kas izveidota uz boči spēles pamata, pielāgojot tās noteikumus cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tā ir radnieciska boulingam un petankam, kas tāpat radušies, attīstot antīkajos laikos spēlētas spēles. Oriģ ...

                                               

Garīga slimība

Garīga slimība ir dažāda veida uzvedības un psiholoģisko normu kopums, kas indivīdam spēj izraisīt sistemātiskas ciešanas vai invaliditāti, dažkārt iespaidojot arī apkārtējos, un ko nevar uzskatīt par indivīda pārstāvošai kultūrai vai šīs kultūra ...

                                               

Idiotija

Idiotija ir oligofrēnijas vissmagākā pakāpe. Idiotijas slimnieki nespēj apgūt valodu un strādāt, ir pastāvīgi kopjami un uzraugāmi. Šiem slimniekiem nav emociju. Dažiem slimniekiem raksturīgi nemotivētas agresijas uzliesmojumi, citi ir kūtri un v ...

                                               

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Latvijas Neredzīgo bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir redzes invalīdu bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Tās pamatuzdevums ir nodrošināt pieeju grāmatām un informācijai ci ...

                                               

Ābece

Pirmās latviešu ābeces 17. gadsimta beigās izdeva vācu mācītāji, lai audzinātu latviešus reliģiskā garā un pakļāvīgus muižniekiem. No 1680. gada līdz 1700. gadam vien vairākās Rīgas tipogrāfijās tika izlaisti seši ābeču izdevumi. 1683. gadā iespi ...

                                               

Elektroniskais portfelis

Elektroniskais jeb digitālais portfelis ir lietotāja izveidots un pārvaldīts elektronisko materiālu kopojums, ko parasti ievieto internetā.

                                               

Euroscola

Projekts Euroscola ir iespēja skolām uzzināt par Eiropas integrāciju, pašiem skolēniem to piedzīvojot. Skolēniem no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm tiek dota iespēja uz vienu dienu kļūt par Eiropas Parlamenta deputātiem Parlamenta telpās Stras ...

                                               

Klases audzinātājs

Klases audzinātājs ir skolotājs, kurš veic audzināšanas darbību un sniedz atbalstu savas audzināmās klases skolēniem. Viņš sadarbībā ar skolēna ģimeni, skolas pedagogiem un atbalsta personālu un valsts un/vai pašvaldību atbildīgām institūcijām ri ...