ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 232
                                               

Dievs

Dievs dažādos reliģiskajos pasaules uzskatos ir pārdabiska būtne. Klasiskajā teoloģijā Dievs ir radītājs, t.i. tas, kurš ir devis sākotni visam esošajam, kas ir visa esošā garīgais pirmsākums, pastāv bezgalīgi ilgi un nav neviena cita radīts. Rad ...

                                               

Dižais Pasaules Arhitekts

Dižais Pasaules Arhitekts tiek lietots gan kā Dievs teoloģiskā izpratnē, gan kā konceptuāls Augstākās būtības jeb Visa pirmsākuma vispārinājums dažādās gnostiskās pseidofilosofiskās sistēmās. Piemēram, brīvmūrniecībā Dižais Pasaules Arhitekts ir ...

                                               

Kicune

Kicune ir japāņu vārds, kas nozīmē lapsa. Lapsas ir plaši izplatīts tēls japāņu folklorā; šādā kontektā kicune parasti ir attiecināms uz tām. Stāstos tās tiek attēlotas kā viltīgas būtnes un apveltītas ar burvju spējām, kas palielinās reizē ar tā ...

                                               

Spoks

Spoks, saukts arī par rēgu jeb fantomu, kā arī dažkārt par poltergeistu, ir mitoloģijā un folklorā sastopams mirušu cilvēku vai dzīvnieku iztēles gars jeb dvēsele, kas dažādu apstākļu dēļ nav nokļuvis aizsaulē, bet tā vietā turpina rēgoties starp ...

                                               

Apzināta radīšana

Apzināta radīšana ir pieņēmums, ka Visumā noteiktas īpatnības un dzīvās būtnes ir vislabāk izskaidrojamas apzināta cēloņa dēļ, nevis ar netiešu procesu, piemēram, ar dabiskās atlases teorijas palīdzību. Cilvēki, kur tic apzinātai radīšanai, uzska ...

                                               

Duālisms

Prāta filosofijā, duālisms ir uzskatu grupa par attiecībām starp prātu un matēriju, kas sākas ar apgalvojumu, ka garīgie fenomeni kaut kādā ziņā nav fiziski. Idejas par prāta un ķermeņa duālismu ir bijušas pazīstamas jau kopš Platona un Aristotel ...

                                               

Ļaunuma problēma

Reliģijas filozofijā un teoloģijā ļaunuma problēma ir problēma, kuras pamatā ir grūtības savienot ļaunuma vai ciešanu esamību pasaulē ar viszinoša, visspēcīga un absolūti laba Dieva esamību. Ļaunuma problēmas pamatā ir pieņēmums, ka pilnībā labs ...

                                               

Reliģiozitāte

Reliģiozitāte vispārējā nozīmē ir daudzpusīgs socioloģisks termins, kas tiek lietots dažādos reliģiskos aspektos. Parasti šis termins tiek saistīts ar cilvēka uzticību kādai no reliģijām. Reliģiozitāte parāda konkrēta indivīda attieksmi pret kādu ...

                                               

Sodomija

Sodomija ir termins, ko attiecina uz orālo seksu, anālo seksu un zoofiliju, dažkārt arī uz citu seksuālo aktivitāti, kuras laikā nevar radīt pēcnācējus. Sodomiju saista ar reliģiju, it īpaši jūdaismu un kristietību, kur to skata kā grēku. Sākotnē ...

                                               

Teozofija

Teozofija ir okultiska un filozofiska mācība, kas pievēršas būtības un dabas, it īpaši dievišķā dabas, meklējumiem. Teozofijas mērķis ir izpētīt dievišķā, cilvēcības un pasaules izcelšanos, lai saprastu visuma izcelšanos un mērķi. Teozofija ietve ...

                                               

Teozofijas biedrība

Teozofijas biedrība ir 1875. gadā Ņujorkā dibināta teozofiska biedrība, kuras mērķis ir radīt cilvēces vispārīgās brālības kodolu bez rasu, ticību, kārtu, šķiru un ādas krāsas izšķirības, veicināt reliģiju salīdzināšanas, filozofijas un zinātnes ...

                                               

Altāris

Agrīnajām tautām altāris bija upurēšanas vieta, kas parasti atradās brīvā dabā. Senajā Romā un Senajā Grieķijā par altāriem kalpoja grandiozas marmora celtnes. Kristietībā jau kopš 2. gadsimta altāris ir mensa jeb galds, kas atrodas sakrālās celt ...

                                               

Borisa akmeņi

Borisa akmeņi, dēvēti arī par Dvinas akmeņiem, ir septiņi viduslaiku vēstures pieminekļi, kas atrodas Baltkrievijā. Tie ir novietoti Rietumu Dvinas jeb Daugavas krastos posmā starp Polocku un Vjerhņadzvinsku. Akmeņi, iespējams, atradās savās viet ...

                                               

Zilais Krusts

Evaņģēlisko kristiešu draudze" Zilais Krusts” ir starptautiska reliģiska organizācija, kas apvieno evaņģēliskos kristiešus, Tā sniedz garīgu un materiālu palīdzību alkoholisma un narkomānijas pacientiem un nodarbojas ar labdarību. Latvijas draudz ...

                                               

Teoloģija

Teoloģija - Dievs un λόγος - mācība) ir kādas reliģijas doktrīnu kopums. Teoloģija iespējama tikai teismā. Tiek mācīta dažādu iemeslu dēļ. Daži to apgūst, lai labāk izprastu savu reliģiju, savukārt citi noskaidro atšķirības starp dažādām reliģijā ...

                                               

Kalvinisms

Kalvinisms ir kristīgā mācība Žana Kalvina interpretējumā, viena no protestantisma mācībām. Radās Šveicē 16. gadsimtā. Izplatīts vairākos Šveices novados, Skotijā un Nīderlandē, to pieņēmuši arī puritāņi Anglijā un ASV un kongregacionālistu un pr ...

                                               

Kreacionisms

Kreacionisms ir uzskats, ka pasaule, dzīvība un cilvēks ir dievišķās radīšanas rezultāts. Kreacionisms iedalās Bībeliskajā, kurš vadās no tā, ka viss Vecajā Derībā ir pilnīgi precīzi, un zinātniskajā, kurš atzīst Bībeli par Dieva iedvesmotu daiļl ...

                                               

Lielā Shizma

Lielā Shizma - plaisa, šķelšanās) ir kristietības sašķelšanās Rietumu, jeb Romas katoļu kristietībā un Austrumu, jeb pareizticīgo kristietībā. Jau no Senbaznīcas laikiem dažādu reģionu kristīgās ticības piederīgo vidū pastāvēja vienotība pamatmāc ...

                                               

Monoteisms

Monoteisms ir uzskats, ka eksistē viens un tikai viens Dievs, pretstatā duālismam un politeismam. Gandrīz visas globāla rakstura reliģijas ir monoteiskas. Redzamākās monoteiskās reliģijas ir kristietība, islāms un jūdaisms. Hinduismu daži pētniek ...

                                               

Trīsvienība

Trīsvienības ideja ir atrodama kā Vecajā Derībā 1. Mozus grāmata, Psalmi, tā Jaunajā Derībā. Piemēram, 1. Mozus grāmatas 2. pantā Mozus, runājot par Dievu, senebreju valodā lieto vārdu Elohīm, kas ir daudzskaitlinieks, nevis Adonai, kas ir viensk ...

                                               

Vispārējas kristīgas baznīcas pazīmes

Vispārējas kristīgas baznīcas pazīmes ir sistemātiskajā teoloģijā tradicionāli pieņemts raksturlielumu kopums eklezioloģijā, jeb mācībā par baznīcu, pēc kurām tiek vērtēta organizācijas vai kustības piederība vispārējai Kristīgai baznīcai.

                                               

Abats

Abats - Romas katoļu baznīcas goda tituls, kuru no 5. gadsimta piešķīra katoļu vīriešu klosteru priekšniekiem. Francijā vēlāk par abatiem sāka dēvēt katoļu garīdzniekus. Benediktiešu vai Augustīniešu klostera abatijas vadītājs abats vai vadītāja ...

                                               

Apgraizīšana

Apgraizīšana jeb cirkumcīzija ir ķirurģiska priekšādiņas nogriešana dzimumloceklim. Apgraizīšana var būt gan reliģisks rituāls, gan atsevišķu cilšu tradīcija, gan veikta medicīniskos nolūkos. Pieci visizplatītākie iemesli, kāpēc veic apgraizīšanu ...

                                               

Eiharistija

Eiharistija, Svētais Vakarēdiens jeb Vissvētākais sakraments ir sakraments, kas kristietībā nosaka Vakarēdiena svinēšanas procedūru. Tas izpaužas kā rituāls, kurā kristietis maizes un vīna veidā it kā saņem Jēzus Kristus patieso miesu un asinis.

                                               

Enteogēni

Enteogēni - ‘Dievs iekšpusē’, sengrieķu: genesthe - ‘radīt’ / radīt Dievu sevī) ir psihotropās vielas, kas tiek izmantotas reliģiskiem, šamaniskiem un garīgiem mērķiem. Vēsturiski par enteogēniem tiek lielākoties izmantotas dzīvās būtnes dabā: au ...

                                               

Liturģija

Liturģija ir ierasti publiski pasākumi, ko praktizē reliģiska grupa pēc savas ticības, likumiem un tradīcijas. Liturģija ir komunāla atbilde svētajam, izrādot uzslavu, pateicību, pielūgsmi un nožēlu. Īpaši liturģijas rituāli tiek veikti, saskarot ...

                                               

Sekulārisms

Sekulārisms ir principu un uzskatu kopums, kas ir brīvs no reliģijas un Dieva. Sekulārismu nereti saista ar to, ka valsts valdībai un citām institūcijām jāpastāv atsevišķi no reliģijas, un savos lēmumos nedrīkst ietekmēties reliģisku apsvērumu dē ...

                                               

Tabu

Tabu ir kādas rīcības aizliegums, uzskatot, ka tā ir pārāk svēta vai grēcīga, lai cilvēks to atļautos darīt, un par šīs rīcības veikšanu cilvēks ir nolemts pārdabiskam sodam. Šādi aizliegumi eksistē visās sabiedrībās. Neskatoties, ka vārds sākotn ...

                                               

Budisma vēsture

Budisma vēsture attiecas uz budisma attīstību kopš 5. gadsimta p.m.ē. līdz mūsdienām. Sākotnēji budisms radās Indijas ziemeļos kā Sidhārtas Gautamas mācībā balstīta filozofiska uzskatu sistēma, vēlāk izveidojās budisma pamatvirzieni: teravādas bu ...

                                               

Dokumentālā hipotēze

Dokumentālā hipotēze ir vēsturiski kritiska teorija, kas apgalvo, ka Pentateihs ir cēlies no sākotnēji neatkarīgiem, paralēliem un pabeigtiem stāstījumiem, kurus vēlāk pašreizējā formā apvienoja redaktori. Parasti tiek uzskatīts, ka to skaits ir ...

                                               

Husīti

Husīti ir kristietības kustība XV gadsimta Čehijā, priestera Jana Husa sekotāji. Tā tiek uzskatīta par protestantisma priekšteci. Husītu kustība ietekmējusi čehu nācijas identitātes attīstību.

                                               

Salemas raganu prāva

Salemas raganu prāva bija virkne tiesas prāvu ASV, Jaunanglijā 1692. - 1693. gadā, kurā par buršanos 19 apsūdzētās un apsūdzētie tika notiesāti uz nāvi, viens nogalināts ar akmeņiem, aptuveni 150 ieslodzīti, vienu ar tiesas spriedumu pārdeva verd ...

                                               

Vormsas konkordāts

Vormsas konkordāts bija 1122. gada 23. septebrī Vormsas brīvpilsētā noslēgtā vienošanās starp Svētās Romas impērijas ķeizaru Heinrihu V un pāvestu Kalikstu II, pieliekot punktu investitūras strīdam.

                                               

Ābrams

Ābrams jeb Ābrahāms atbilstoši Torai un Korānam ir ebreju un arābu ciltstēvs, pirmais cilvēks, kas atzina vienu vienīgo Dievu. Jūdaismā viņš tiek saukts par Avraham Avinu, savukārt islāmā - par Ibrahimu. Jūdaisms, kristietība un islāms dažreiz ti ...

                                               

Advente

Advente jeb advents ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sākas no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem. Advente ir kristiešu liturģiskā gada sākums. Advente tiek saistīta ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā no egļu zariem pītaj ...

                                               

Agnosticisms

Agnosticisms ir filozofisks uzskats, ka dažu pieņēmumu vai propozīciju patiesums vai aplamums nav zināms vai nevar būt zināms principā. Šis jēdziens tiek īpaši attiecināts uz teoloģiskām doktrīnām. Ikdienā tas tiek saprasts kā uzskats, ka nevaram ...

                                               

Āhenes katedrāle

Āhenes katedrāle ir Romas katoļu baznīcas dievnams Āhenē, Vācijā. Veltīta Jaunavai Marijai. Baznīcas celtniecība tika sākta 796. gadā Kārļa Lielā valdīšanas laikā. Vecākā katedrāle Ziemeļeiropā. Viduslaikos pazīstama ar Āhenes Svētās Marijas kara ...

                                               

Ahimsa

Ahimsa ir būtisks jēdziens Indijā radušajās reliģiski filosofiskajās mācībās, piemēram, budismā, hinduismā un īpaši džainismā, ar ko apzīmē nevardarbīgu izturēšanos pret dzīvajām būtnēm. Tas ir cieši saistīts ar uzskatu, ka jebkāda vardarbība izr ...

                                               

Ainažu pareizticīgo baznīca

Ainažu Svētā Arsēnija Lielā pareizticīgo baznīca ir Latvijas pareizticīgās baznīcas dievnams Salacgrīvas novada Ainažos. Draudze dibināta 1889. gadā. Tā kā apkārtnē bija maz krievu iedzīvotāju, draudzē ievērojams skaits locekļu bija latvieši un i ...

                                               

Aizkalnes pareizticīgo baznīca

Aizkalnes Dievmātes aizmigšanas baznīca ir Latvijas pareizticīgās baznīcas dievnams Preiļu novada Aizkalnes pagasta Aizkalnē. Baznīca celta 1904. gadā, pateicoties Jasmuižas īpašnieka un Daugavpils tirgotāja Grigorija Kuzņecova un viņa dēla Ņikit ...

                                               

Aleksandrs VI

Aleksandrs VI, īstajā vārdā Roderiks Bordža, bija Romas pāvests no 1492. līdz 1503. gadam. Bija viens no renesanses laikmeta apstrīdamākajiem pāvestiem. Kā cilvēks Aleksandrs VI bija gudrs, viltīgs, godkārīgs, neuzticīgs, izvirtis un baudkārs. Vi ...

                                               

Aleksiāņu kongregācija

Aleksiāņu kongregācija, arī Brāļu celītu vai aleksiāņu kongregācija, jeb Aleksiāņu ordenis ir 14. gadsimtā dibināta žēlsirdīgo brāļu laicīga kongregācija. Darbības pamatvirziens ir psihiski slimo, nedziedināmi slimo un uz nāvi notiesāto ciešanu a ...

                                               

Alojas pareizticīgo baznīca

Alojas Kristus piedzimšanas pareizticīgo baznīca ir Latvijas pareizticīgās baznīcas dievnams Alojas novada Alojas pagastā, Alojas pilsētas ziemeļu pievārtē. Pareizticīgo draudze Alojā ar Rīgas bīskapa Filareta Gumiļevska svētību dibināta 1846. ga ...

                                               

Alūksnes pareizticīgo baznīca

Alūksnes Svētās Trīsvienības pareizticīgo baznīca ir Latvijas pareizticīgās baznīcas dievnams Alūksnes novada Alūksnē. Pareizticīgo draudze Alūksnē darbojas kopš 1845. gada. Līdz 1848. gadam pareizticībā pārgāja 1663 alūksniešu. 1873. gadā barone ...

                                               

Ambrozijs (Pappa-Georgopoli)

Belajakriņicas metropolīts Ambrozijs bija pirmais Belajakriņicas vecticībnieku metropolīts. Dzimis 1791. gadā Maistrā, toreizējā Osmaņu impērijā. Pēc tautības bijis grieķis. Kļuvis par Konstantinopoles patriarhāta bīskapu 1835. gadā, 1846. gadā p ...

                                               

Anabaptisms

Anabaptisms ir 16. gadsimtā radusies kristiešu reformācijas kustība Eiropā, kas tic, ka kristības ir jānovilcina līdz kandidāts varēs atzīt savu ticību. Lai gan daži uzskata anabaptismu kā daļu no protestantisma, citi to skata kā nesaistītu ar to ...

                                               

Svētais Andrejs

Svētais Andrejs pēc kristīgās tradīcijas bija viens no apustuļiem un svētā Pētera jaunākais brālis. Pareizticīgajā tradīcijā saukts arī par Pirmsaukto. Krievijas, Skotijas un jūrniecības svētais aizbildnis. Vēlajos viduslaikos nostiprinājās leģen ...

                                               

Anglijas Baznīca

Anglijas Baznīca ir vadošā kristīgā baznīca Anglijā. Baznīcas formālais valdnieks ir Apvienotās Karalistes monarhs, pašlaik - karaliene Elizabete II Vindzora. Tās arhibīskaps ir Kenterberijas arhibīskaps, pašlaik - Rovans Viljamss. Anglijas Baznī ...

                                               

Anglikānisms

Anglikānisms ir reformācijā radies protestantisma novirziens. Ar šo vārdu apzīmē arī anglikāņu ticības, tradīcijas un reliģiskās dzīves kopumu. Lielākā anglikāņu daļa ir apvienota starptautiskā Anglikāņu sadraudzībā - 44 autonomās nacionālajās ba ...

                                               

Ankorvats

Ankorvats ir tempļu, piļu, ūdenskrātuvju un kanālu komplekss Ankorā, Kambodžas ziemeļaustrumos, netālu no Sīemrīebas pilsētas. To 12. gadsimtā sākumā uzsāka celt Khmeru impērijas valdnieks Surjavarmans II kā viņa valsts templi un galvaspilsētu. S ...