ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20
                                               

Latvijas Satversmes 2. daļas projekts

Latvijas Satversmes 2. daļas projekts paredzēja turpināt 1. daļu ar pilsoņu tiesību un pienākumu sadaļu. Pantu numerāciju bija paredzēts turpināt no 1. daļas teksta. Satversmes sapulces 1922. gada 5. aprīļa sēdē notika balsojums par 2. daļas apst ...

                                               

Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika

Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika, sākotnēji Latvijas Padomju Republika bija Sarkanās armijas okupētajā Latvijas daļā izveidota komunistu valsts, kas 1918. - 1920. gada Latvijas brīvības cīņu laikā pastāvēja vienlaikus ar Tautas padomes iz ...

                                               

Latvijas strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomju II kongress

Latvijas strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu padomju II kongress notika 1917. gada 31. decembrī Valmieras Svētā Sīmaņa baznīcā. Kongresā tika apstiprināta trīs Latgales apriņķu pievienošana Iskolata pārvaldē esošajai Vidzemes guberņas daļai.

                                               

Latvijas svētku, atceres un atzīmējamās dienas

Latvijas svētku, atceres un atzīmējamās dienas nosaka Latvijas Republikas likums "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām". Saskaņā ar to Latvijā ir šādas oficiālas svētku, atceres un atzīmējamās dienas:

                                               

Latvijas un PSRS līgums par neuzbrukšanu un konfliktu nokārtošanu miera ceļā

Latvijas un PSRS līgums par neuzbrukšanu un konfliktu nokārtošanu miera ceļā bija starptautisks līgums starp Latviju un PSRS, ko 1932. gada 5. februārī Rīgā no Latvijas puses parakstīja Ministru prezidents Marģers Skujenieks un no PSRS Centrālās ...

                                               

Latvijas vācu okupācija (1941-1945)

Latvijas vācu okupācija ir Padomju Savienības 1940. gadā okupētās Latvijas teritorijas iekarošana un atrašanās nacistiskās Vācijas okupācijas režīmā 2. Pasaules kara laikā no 1941. līdz 1945. gadam. Pēc Latvijas teritorijas okupācijas to iekļāva ...

                                               

Latvijas vācu okupācijas hronoloģija 1941. gadā

Latvijas okupācijas hronoloģija 1941. gadā ietver būtiskākos datus par Vācijas un PSRS armiju karadarbību Latvijas PSR teritorijā operācijas "Barbarosa" sākumposmā no 1941. gada 22. jūnija līdz 6. jūlijam ar ko iesākās vācu okupācijas periods Lat ...

                                               

Latvijas Valsts arhīvs

Latvijas Valsts arhīvs ir Latvijas valsts arhīvu sistēmā ietilpstoša, Valsts arhīvu ģenerāldirekcijai padota iestāde. Tas ir lielākais Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un prokuratūras institūciju, un nevalstisko organizāciju dokumentu ...

                                               

Latvijas veiksmes stāsts

Latvijas veiksmes stāsts ir pirmo reizi Ministru prezidenta Valda Dombrovska lietots apzīmējums Latvijas 2008 - 2010. gada finanšu un pārvaldes krīzes pārvarēšanai. Plašsaziņas līdzekļos un sarunvalodā tas apzīmēts arī kā Dombrovska veiksmes stāsts.

                                               

Latvijas vēstures hronoloģija

20. gadā p.m.ē. grieķu vēsturnieks un ģeogrāfs Strabons sarakstīja darbu "Ģeogrāfija” Geographica, kura 17 sējumos bija apkopota aprakstošā cilvēces vēsture un dažādu reģionu ģeogrāfija.

                                               

Latvijas-Igaunijas attiecības (1919-1940)

Latvijas - Igaunijas attiecības sāka veidoties 1919. gada sākumā, abām jaunajām valstīm vienojoties neatkarības cīņās. Baltijas valstu sadarbība starpkaru periodā neizveidojās tik cieša, kā sākotnēji cerēts, vienīgi Latvija un Igaunija izveidoja ...

                                               

Latvijas-Krievijas miera līgums

Latvijas - Krievijas miera līgums jeb 1920. gada Rīgas miera līgums tika parakstīts 1920. gada 11. augustā starp Latviju un Krievijas PFSR. Līgums oficiāli izbeidza Latvijas brīvības cīņas, un, to atzīmējot, 11. augustā svin Latvijas brīvības cīn ...

                                               

Latvijas-Padomju Krievijas attiecības (1920-1940)

Latvijā dzīvoja daudzas bijušās Krievijas militārpersonas un politiskie bēgļi. 1920. gada septembrī un oktobrī krievu baltās kustības pārstāvji Latvijā vervēja kareivjus un virsniekus Vrangeļa armijai un Borisa Savinkova organizētajām vienībām uz ...

                                               

Latvijas-Polijas attiecības (1919-1939)

Latvijas - Polijas attiecības laikā no 1919. līdz 1939. gadam veidojās abu valstu brīvības cīņu laikā, kad Polija sniedza izšķirošo militāro atbalstu Latgales atbrīvošanā, pārcieta pārspīlēto poļu teritoriālo un politisko ambīciju gadus starpkaru ...

                                               

Laukskolas apmetne

Laukskolas apmetne ir senākā zināmā cilvēku apmešanās vieta Latvijas teritorijā, tagadējā Salaspils novada teritorijā, Daugavas labajā krastā. Bet, pašlaik senākais cilvēku veidotais priekšmets Austrumbaltijā - Lingbi cirvis, atrasts pie Zaņas pi ...

                                               

Lēdurga (novads)

Lēdurgas novads vai, Indriķa hronikā, Lēdurgas draudze bija senās Gaujas līvus zemes novads pie Metsepoles zemes robežas. Gaujas līvu zemju dalīšanas sakarā Lēdurgas novads nav pieminēts kā patstāvīga vienība, tādēļ domājams, ka tas atradās Livon ...

                                               

Lejasbitēnu apmetne

Lejasbitēnu apmetne ar Lejasbitēnu kapulauku sākotnēji bija auklas keramikas kultūrai piederīga vēlā akmens laikmeta un agrā bronzas laikmeta iedzīvotāju apdzīvota vieta un senkapi. Tās atradās Daugavas labā krasta terasē uz austrumiem no Pļaviņu ...

                                               

Lengvīns

Lengvīns bija Nalsenes kunigaitis no aptuveni 1242. līdz 1260. gadam, Lietuvas valdnieka Mindauga māsas dēls. Atskaņu hronikas tekstā raksturots kā "daudziem sen pazīstams augstprātīgs vīrs, kas bija vienmēr nomodā un sirdī juta cīņas sparu, ko b ...

                                               

Lepene

Lepene bija letgaļu Jersikas valsts jeb Letijas daļa, kas pieminēta 1211.gada Jersikas dalīšanas un 1213. gada zemju pārdales dokumentos. Citos dokumentos pieminēta kā Lepone vai kā "tā sauktā Lepenes zeme". Jadomā, ka Lepenes pilsnovads atradies ...

                                               

Letgaļu un ordeņa brāļu karagājieni uz Ugauniju (1223)

1223. gada letgaļu un zobenbrāļu karagājieni uz Ugauniju notika 1223. gada igauņu sacelšanās laikā. Tajā piedalījās letgaļu karaspēks Tālivalža dēla Ramekas un letu vecākā Varigerba vadībā. Pēc tam līdzīgu karagājienu uz Ugauniju veica arī Zobenb ...

                                               

Letijas dalīšanas līgums

Letijas dalīšanas līgums ir Romas pāvesta Inocenta III 1210. gada 20. oktobrī oficiāli apstiprināts bīskapa Alberta un Zobenbrāļu ordeņa līgums par 1209. gadā pakļautās Letijas ziemeļu daļas sadalīšanu. Pergamenta oriģināls ar 3 bīskapu zīmogiem ...

                                               

Letu karagājieni uz Krievzemi (1218-1219)

1218. gada letu karagājiens uz Krievzemi notika tūlīt pēc krievu karagājiena uz Imeru un Idumeju 1218. gada beigās. Karagājienu iemesls bija atriebība par krievu karagājienā izdarītajiem postījumiem un cilvēku nogalināšanu Vidzemē. Leti izpostīja ...

                                               

Ādams Lēvenhaupts

Ādams Ludvigs Lēvenhaupts bija zviedru ģenerālis un politiķis. Piedalījās Lielajā Ziemeļu karā Latvijas teritorijā, bija zviedru ieņemtās Kurzemes un Piltenes gubernators un Zviedru Vidzemes ģenerālgubernators. Miris krievu gūstā Maskavā.

                                               

Lībieši

Lībieši jeb līvi ir Baltijas somu tauta Latvijas teritorijā, kas runā somugru grupas valodā. Dažādu vēsturiski politisku un ekonomisku apstākļu dēļ iekšzemē dzīvojošie latgaļi un kurši pamazām jau no 13. gadsimta asimilēja gar jūras malu un Dauga ...

                                               

Lielais mēris Latvijā

Lielais mēris ir apzīmējums mēra epidēmijai, kas Lielā Ziemeļu kara laikā 1700. - 1711. gadā uzliesmoja teritorijās ap Baltijas jūru un Centrāleiropā, smagi skarot Latvijas teritoriju. Tā bija pēdējā lielā mēra epidēmija Eiropā. Kopējo mirušo ska ...

                                               

Lielais Ziemeļu karš

Lielais Ziemeļu karš bija viens no lielākajiem kariem par politisko un militāro ietekmi Ziemeļeiropā. Kara rezultātā samazinājās Zviedrijas loma, bet krasi pieauga Krievijas loma Baltijas jūras reģionā. Polijas-Lietuvas kopvalsts un Saksija tika ...

                                               

Liepājas koncentrācijas nometne (1934-1935)

Liepājas koncentrācijas nometne bija koncentrācijas nometnes tipa ieslodzījuma vieta Liepājas kara ostas teritorijā laikā no 1934. gada maija līdz 1935. gada martam, kurā pēc Ulmaņa apvērsuma tika preventīvā kārtā ieslodzīti režīma esošie un pote ...

                                               

Lietuvas ķēniņa Mindauga dāvinājumi

Lietuvas ķēniņa Mindauga dāvinājumi ir 1253. - 1255. gadā izdoti dokumenti, kurā ķēniņš Mindaugs, pateicībā par Vācu ordeņa starpniecību viņa kristīšanā un kronēšanā par visas Lietuvas pirmo karali, kā arī solītās aizsardzības dēļ atdāvināja Livo ...

                                               

Līgums ar Jersikas ķēniņu Visvaldi

Līgums ar Jersikas ķēniņu Visvaldi ir 1209. gada beigās noslēgts līgums starp Rīgas bīskapu Albertu un ķēniņu Visvaldi no Jersikas par pakļaušanos Livonijas virsvarai. Pergamenta oriģināls saglabājies Varšavas galvenajā arhīvā.

                                               

Līgums ar Kursas ķēniņu Lamekinu

Līgums ar Kursas ķēniņu Lamekinu ir Vatikāna arhīvos saglabājies 1230. gada 28. decembrī noslēgts Romas pāvesta Gregora IX pārstāvja Balduīna līgums ar kuršu ķēniņu Lamekinu, kas liecina par pāvesta kūrijas tā laika nodomu dibināt Kurzemē tieši R ...

                                               

Livonija

Livonija jeb Māras zeme bija nosaukums 1225. gadā tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā izveidotai zemei Romas pāvesta un Svētās Romas impērijas nominālā pakļautībā. Vēlāk Livonija iekšējo ķildu dēļ Romas pāvesta vicelegāta Vilhelma no Moden ...

                                               

Livonijas bīskapi

Livonijas bīskapi valdīja Livonijas bīskapijas teritorijā senajā Līvzemē, pakāpeniski pievienojot Letijas zemes, līdz 1255. gadā tika nodibināta Rīgas arhibīskapija.

                                               

Livonijas bīskapija

Livonijas bīskapija jeb Līvzemes bīskapija bija pirmā Romas Katoļu baznīcvalsts mūsdienu Latvijas sastāvā, kas līdz 1214. gadam pakļāvās Brēmenes arhibīskapam, bet pēc tam no tās pakāpeniski izveidojās Rīgas arhibīskapija. 1583. gadā pēc Livonija ...

                                               

Livonijas hercogi

Livonijas hercogs bija mantojams tituls, ko no 16. gadsimta līdz 20. gadsimta sākumam lietoja dažādu valstu monarhi, lai apliecinātu savas valdnieka tiesības uz agrākās Livonijas konfederācijas teritoriju vai tās vidusdaļas - Pārdaugavas hercogis ...

                                               

Livonijas hronika

Livonijas hronikas ir apvienojošs nosaukums šādām piecām hronikām: Vecākā Livonijas Atskaņu hronika Jaunākā Livonijas Atskaņu hronika Jüngere Livländische Reimchronik, autors: Bartolomejs Hēneke Bartholomäus Hoeneke, sarakstīta 1340. gados vācisk ...

                                               

Livonijas karš

Livonijas karš vai Pirmais Ziemeļu karš bija 25 gadus ilgs karš ar pārtraukumiem starp Krievijas caristes un Livonijas konfederācijas karaspēkiem, kurā pēc tam iesaistījās arī Lietuvas dižkunigaitija, vēlāk, Polijas-Lietuvas kopvalsts un Dānijas ...

                                               

Livonijas Konfederācija

Livonijas Konfederācija jeb Terra Mariana bija vairāku laicīgo un baznīcas valstisko veidojumu konfederācija Livonijā, tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijās no 1243. līdz 1561. gadam, kad izveidojas Livonijas un Lietuvas reālūnija. Daži vēs ...

                                               

Livonijas konfederācijas līgums

Livonijas konfederācijas līgums ir Rīgā 1243. gada 1. oktobrī noslēgts sadarbības līgums starp Vācu ordeņa mestra vietnieku Livonijā, Igaunijā un Vironijā Andreju no Velves un Rīgas, Tērbatas un Sāmsalas bīskapiem. Pergamenta oriģināls ar ordeņa ...

                                               

Livonijas krusta kari

Par Livonijas krusta kariem tiek dēvēta ar militārām misijām atbalstītā Baltijas kolonizēšanas un kristianizēšanas daļa. Par to sākumu pētnieki uzskata 1171. gadu, kad Romas pāvests Aleksandrs III aicināja finansiāli atbalstīt misionāru Fulko. Sā ...

                                               

Livonijas ķēniņvalsts

Krievijas cars Ivans IV kopā ar saviem vācu padomniekiem Johanu Taubi un Elertu Krūzi plānoja izveidot neatkarīgu Livonijas valsti, kas atrastos Krievijas protektorātā. 1569. gadā Taube un Krūze stājās kontaktos ar Kurzemes bīskapu, Dānijas karaļ ...

                                               

Livonijas landtāgs

Livonijas landtāgs jeb Livonijas konvents bija Livonijas konfederācijas pārstāvju sapulce 15. un 16. gadsimtā. Parasti landtāga deputāti pulcējās Valkā vai Valmierā, jo tās atradās Livonijas konfederācijas centrā, reizumis arī Rīgā, Tērbatā, Cēsī ...

                                               

Livonijas ordinācijas

Livonijas ordinācijas bija divi Polijas-Lietuvas ūnijas karaļa Sigismunda III pieņemti likumi, kas noteica Pārdaugavas Livonijas hercogistes pārvaldes sistēmu. Ordinācijas bija nepieciešamas, jo pēc Livonijas un Lietuvas reālūnijas izveidošanas, ...

                                               

Livonijas pilsoņu karš

Livonijas pilsoņu karš bija bruņotu sadursmju sērija starp Rīgas pilsētu un Livonijas ordeni, kas pārauga pilsoņu karā no 1297. gada līdz 1330. gadam. Rīgas pusē nostājās Rīgas arhibīskaps, Tērbatas un Sāmsalas-Vīkas bīskapi, kurus atbalstīja Rom ...

                                               

Livonijas savienības līgums

Livonijas savienības līgums ir 1435. gada 4. decembrī Livonijas landtāgā Valkā parakstīts savienības līgums jeb "vienu draudzīga vienošanās" starp visiem Livonijas Konfederācijas partneriem par kopīgu militāru sadarbību.

                                               

Livonijas un Lietuvas reālūnija

Livonijas un Lietuvas reālūnija izveidojās līdz ar 1561. gada Viļņas ūnijas noslēgšanu, un nostiprinājās 1566. gada 26. decembrī ar Grodņas ūnijas noslēgšanu. Bijušās Livonijas zemēs uz ziemeļiem no Daugavas Sigismunds II izveidoja Pārdaugavas Li ...

                                               

Livonijas vietvalži

Livonijas vietvalži jeb Livonijas administratori, oficiāli "Viņa majestātes Polijas karaļa vietvaldis un gubernators Livonijā" bija Livonijas hercogistes pārvaldnieki pēc Viļņas ūnijas parakstīšanas 1562. gada 5. martā līdz karaļa Stefana Batorij ...

                                               

Livonijas-Maskavijas kari

Livonijas-Maskavijas kari ir kopējs apzīmējums vairāk kā 80 gadus ilgam militāram konfliktam starp Livonijas konfederāciju un Maskavas lielkņazisti, ko pēc 1547. gada sāka dēvēt par Krievijas caristi. Šo karu laikā tika noslēgta Livonijas konfede ...

                                               

Līvzemes dalīšanas līgums

Līvzemes dalīšanas līgums ir Romas pāvesta Inocenta III 1210. gada 20. oktobrī oficiāli apstiprināts 1207. gadā noslēgtais līgums starp Livonijas bīskapu Albertu un Zobenbrāļu ordeņa mestru Venno par vienas trešdaļas tolaik Livonijas bīskapam pak ...

                                               

Lokers

Lokers bija viens no teiksmainajiem kuršu ķēniņiem, ko savā hronikā Gesta Danorum 12. gadsimta beigās pieminējis Saksis Gramatiķis. Teiksmā par Hadingu vēstīts, ka kuršu vadonis Lokers uzvarējis dāņu vikingus un sagūstījis ķēniņu Hadingu. Tad brī ...

                                               

Lotigola

Lotigola bija seno latgaļu valsts vai novads 12. - 13. gadsimtā mūsdienu Latgales austrumu daļā. Iespējams bija Jersikas ķēniņvalsts daļa, kas kā ķēniņa Visvalža lēnis saglabāja grieķu ortodokso ticību pēc Jersikas dalīšanas, vai arī izveidojās p ...