ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 15
                                               

Latvijas Republikas Satversme

Latvijas Republikas Satversme ir Latvijas Republikas pamatlikums. Satversme uzskatāma par īso konstitūciju; tai ir 8 nodaļas un 116 panti. Satversme ir vecākā spēkā esošā Centrālās un Austrumeiropas konstitūcija.

                                               

Latvijas Republikas Satversmes preambula

Latvijas Republikas Satversmes preambula ir Latvijas Satversmes ievaddaļa, kurā vispārīgā formā ir formulēta Latvijas Republikas pamatlikuma pastāvēšanas pamatjēga. Tās sākotnējais, 1922. gada 15. februārī pieņemtais vēstījums bija lakonisks, bet ...

                                               

Satversmes tiesas lietas par valodu lietojumu

2003. g. - PCTVL Saeimas deputāti apstrīdēja 75% minimālo kvotu raidīšanai latviešu valodā privātajām raidorganizācijām. Pieteikums tika apmierināts. 2015. g. - SIA "Krievu hītu radio” apstrīdēja prasību radio programmām, kuru apraides atļaujā ir ...

                                               

Ugunskrusts (Latviešu Tautas Apvienība)

Latviešu Tautas Apvienība "Ugunskrusts" bija latviešu aktīvā nacionālisma organizācija, no 1933.g. marta turpināja savu darbību kā Latviešu Tautas Apvienība Pērkonkrusts.

                                               

Valsts pārvaldes iestādes Latvijā

Latvijas Republikas Satversmes 58.pants paredz, ka Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amat ...

                                               

Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību

Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību - 1995. g. 1. februārī Strasbūrā parakstīta Eiropas Padomes konvencija par mazākumtautību aizsardzību, pirmais saistošais starptautisko tiesību instruments, kas ir veltīts speciāli mazākum ...

                                               

Paēdušai Latvijai

Paēdušai Latvijai ir Latvijas Samariešu apvienības vadīta pārtikas programma, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un invalīdiem ar ienākumiem zem iztikas minimuma uz vienu ģimenes locekli un Sociālā dienesta atteikumu piešķirt t ...

                                               

CERTUS domnīca

CERTUS ir Latvijā pirmā domnīca, kas veidota ar 100 % privātā finansējuma palīdzību un apvieno teju visas vadošās Latvijas tautsaimniecības nozares - farmācijas, IT, kokrūpniecības, finanšu, lauksaimniecības un citas. CERTUS ir domnīca mērķtiecīg ...

                                               

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir valsts iestāde, kas pārrauga un regulē Latvijas banku, krājaizdevēju sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, privāto pensiju fondu, maksājum ...

                                               

Latvijas Bankas Kredītu reģistrs

Latvijas Bankas Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas informācijas sistēma, kas nodrošina informācijas par aizņēmējiem, kas saņēmuši kredītus Latvijas Republikā reģistrētajās bankās un ārvalstu banku filiālēs, to meitassabiedrībās, kas sniedz ar kr ...

                                               

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir 1993. gadā dibināta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes valsts iestāde. No 2020. gada janvāra LIAA direktors ir Kaspars Rožkalns.

                                               

Latvijas Republikas Komerclikums

Komerclikums ir 2000. g. Saeimā pieņemts Latvijas normatīvais akts, kurā noteiktas komercdarbības tiesiskās normas. Tajā definēti komersanta, komercdarbības, komercreģistra un citi ar komercdarbību saistīti jēdzieni, nosacījumi un ierobežojumi. K ...

                                               

Latvijas Republikas nodokļu sistēma

Latvijas Republikas nodokļu sistēmu reglamentē "Likums par nodokļiem un nodevām". Tas nosaka vispārējos nodokļu un nodevu sistēmas piemērošanas principus, kā arī: nodokļu un nodevu iekasēšanu un piedziņu; nodokļu un nodevu veidus; nodokļu un node ...

                                               

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus, komersantus, to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanas aktos paredz ...

                                               

Pensiju sistēma Latvijā

Pensiju sistēma Latvijā nosaka kārtību, kādā strādājošie var saņemt pensiju, kāds ir nepieciešamais darba stāžs, kā tiek veiktas sociālās iemaksas. Latvija ir viena no pirmajām valstīm postpadomju telpā, kas pēc Padomju Savienības sabrukuma ar Pa ...

                                               

Piena lopkopība Latvijā

Piena lopkopība ir dzīvnieku turēšana ar nolūku iegūt pienu. Latvijā piena lopkopība ir tradicionāla lauksaimniecības nozare, tā strauji attīstījās jau 19.gadsimta otrajā pusē, kļūstot par nozīmīgu eksportpreci. Latvijā galvenokārt iegūst govs pi ...

                                               

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir nevalstiska, politiski neitrāla, brīvprātīga Latvijas uzņēmumu organizācija, kuras mērķis ir veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, apzinot un aizstāvot Latvijas uzņēmumu saimnieciskās intereses un ...

                                               

Krievi

Krievi ir austrumslāvu tauta Austrumeiropā, skaitliski lielākā slāvu tauta. Kopskaits pasaulē ir ap 150 miljoniem, no kuriem Krievijas Federācijā dzīvo aptuveni 116 miljonu krievu. Lielākās krievu diasporas kopienas dzīvo Ukrainā, Kazahstānā, ASV ...

                                               

Bāriņtiesas Latvijā

Bāriņtiesa ir īpaša iestāde bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai. Bāriņtiesas Latvijā izveido un uztur novada vai pilsētas pašvaldības. Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajos gadījumos bāriņtiesa var ...

                                               

Cietumi Latvijā

Cietumi Latvijā ir Latvijas Republikas Ieslodzījuma vietu pārvaldes sastāvdaļa. Kopš 2000. gada Ieslodzījuma vietu pārvalde atrodas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Šobrīd Latvijā ir palikušas deviņas ieslodzījuma vietas, jo 2019. gada 1. aprīl ...

                                               

Cilvēktiesības Latvijā

Cilvēktiesības Latvijā ir nostiprinātas Satversmes 8. nodaļā "Cilvēka pamattiesības", kas ir pieņemta 1998. gadā un sastāv no 28 pantiem. Tā ietver gan pirmās, gan otrās paaudzes cilvēktiesības, kā arī vairākas trešās paaudzes cilvēktiesības: per ...

                                               

Ivans Haritonovs

Ivans Haritonovs ir bijušais Latvijas krievu bokseris un noziedznieks, kurš 1998. gadā tika notiesāts un atzīts par vainīgu izspiešanā organizētā grupā, presē izpelnoties apzīmējumu "kriminālās pasaules leģenda."

                                               

Jurista Vārds

"Jurista Vārds” ir lielākais specializētais, tieslietām veltītais nedēļas izdevums Latvijā. Žurnāla darbība cieši saistīta ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu.

                                               

Latvijas Kara tiesa

Latvijas Kara tiesa bija Latvijas bruņoto spēku militāra tiesa, kas pēc Tautas apsardzības ministra J. Zālīša 1919. gada 13. februāra pavēles Liepājā izveidota kā lauka karatiesa. Kara tiesnešu, kara prokuroru un kara izmeklētāju kandidatūras izv ...

                                               

Latvijas tiesu apgabali

Tiesu apgabali ir Latvijas apgabaltiesu un tiesu namu darbības teritorijas. Latvijas Republikā darbojas sešas apgabaltiesas: Rīgas apgabaltiesa, Kurzemes apgabaltiesa, Latgales apgabaltiesa, Vidzemes apgabaltiesa, Zemgales apgabaltiesa un Adminis ...

                                               

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte ir viena no Latvijas Universitātes fakultātēm. Tā minama starp vecākajām LU fakultātēm: dibināta 1919. gadā. Tās dekāne ir Anita Rodiņa.

                                               

Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes mājdzemdību krimināllieta

Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes mājdzemdību krimināllieta ir krimināllieta, kas tika ierosināta par notikumiem Jelgavā 2019. gada 14. - 15. maijā, kad Pirmā evaņģēliskā Jēzus draudzē mājdzemdībās nomira 21 gadu vecā Līva Jēgermane un viņas zīd ...

                                               

Profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēle

Profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēle ir ikgadēja Latvijas konstitucionālās tiesas procesa izspēle, kuru līdz 2018.gadam rīkoja Eiropas tiesību zinātnes studentu asociācija Latvijā un profesora Kārļa Dišlera fonds, bet 2 ...

                                               

Satversmes tiesas lietu par applūstošām teritorijām saraksts

2007. - apmierināta Garkalnes pagasta iedzīvotāju sūdzība par teritorijas plānojuma daļu, kas paredzēja Lielā Baltezera applūstošās teritorijas apbūvi. 2007. - apmierināta Ādažu novada iedzīvotāju sūdzība par teritorijas plānojuma daļu, kas pared ...

                                               

Satversmes tiesas lietu par vēlēšanu tiesībām saraksts

2000. gads - Saeimas deputāti no PCTVL un LSDSP apstrīdēja aizliegumu bijušiem aizliegto opozīcijas organizāciju darboņiem, kā arī PSRS, LPSR un ārvalstu drošības dienestu darbiniekiem tikt ievēlētiem Saeimā un pašvaldību domēs padomēs. Pieteikum ...

                                               

Balvu rajona priekšsēdētāju uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Balvu rajona priekšsēdētāji. Balvu rajons tika izveidots 1949. gada 31. decembrī, kad administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Viļakas apriņķis tika sadalīts Abrenes un Balvu rajonos. 1952. - 1953. gadā Balvu rajo ...

                                               

Daugavpils pašvaldības vadītāju uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Daugavpils pašvaldības vadītāji jeb Daugavpils domes vadītāji vai Daugavpils mēri no 1852. gada. Vēstures avotos pilsēta pirmo reizi minēta 1275. gadā. Sākotnēji pilsetas nosaukums bija Dinaburga, īslaicīgi no 1656. līd ...

                                               

Latvijas Republikas enerģētikas ministru uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas enerģētikas ministri, kas bija Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. Šāds amats pastāvēja no 1990. līdz 1995. gadam. Līdz 1991. gadam amata nosaukums bija enerģētikas ministrs. 1991. gada 19 ...

                                               

Jūrmalas pašvaldības vadītāju uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Jūrmalas pašvaldības vadītāji jeb Jūrmalas domes vadītāji vai Jūrmalas mēri no 1920. gada. Atsevišķos periodos amata nosaukumam ir bijušas dažādas variācijas. Par Jūrmalas pilsētas pirmsākumiem var uzskatīt 1920. gada 2 ...

                                               

Vikiprojekts: Latvija/Ciemu uzskaitījums

Latvijā saskaņā ar "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu" ciems ir viens no trim apdzīvoto vietu veidiem. Ciema statusu var piešķir un atcelt attiecīgā pašvaldība, pamatojoties uz teritorijas plānojumu, kurā nosaka ciema robežas un ...

                                               

Latvijas pagastu uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti visi pašreiz esošie Latvijas pagasti. 2016. gadā Latvijas teritorijā bija 497 pagasti. Pagasts ir Latvijas teritoriālā vienība kopš 1918. gada decembra. 1937. gadā Latvijā bija 519 pagasti, 1998. gadā - 486 pagasti, bet ...

                                               

Latvijas pagastu uzskaitījums 2009. gadā

Latvijas pagastu 2009. gada uzskaitījumā uzrādītas rajonos ietilpstošo pagastu un novadu pašvaldības un pilsētu lauku teritorijas pēc situācijas uz 2009. gada 30. jūniju. 2009. gada 1. jūlijā darbu sāka jaunās novadu pašvaldības un lielākā daļa p ...

                                               

Latvijas Republikas pašvaldību lietu valsts ministru uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas Pašvaldību lietu valsts ministri, kas bija Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. Pašvaldības lietu ministra amats tika izveidots 1995. gadā, no 1995. līdz 1996. gadam šis amats pastāvēja ar ...

                                               

Latvijas pilsētu uzskaitījums

Latvijas pilsētu uzskaitījums iekļauj visas 76 Latvijas pilsētas, tostarp 9 republikas pilsētas un 67 novada pilsētas. Pēdējās izmaiņas Latvijas pilsētu sarakstā notika 1996. gadā, kad par pilsētu kļuva Skrunda, un 2010. gadā, kad pilsētas status ...

                                               

Latvijas Republikas reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministri, kas bija Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. Politiskā līmenī vadīja Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministriju. Amats tika i ...

                                               

Rīgas apkaimju uzskaitījums

1934. gadā Rīgas pilsētu sadalīja 40 administratīvajos rajonos: Avoti, Latgale, Grīziņkalns, Dārziņi, Zasulauks, Ilģeciems, Spilve, Bolderāja, Daugavgrīva, Buļļu muiža, Kleistes muiža, Lāčupe, Anniņmuiža, Salas, Torņakalns, Āgenskalns, Ķīpsala, V ...

                                               

Latvijas Republikas rūpniecības, īpašuma un privatizācijas valsts ministru uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas rūpniecības, īpašuma un privatizācijas valsts ministri. Šāds amats tika izveidots 1995. gadā kā rūpniecības politikas un privatizācijas valsts ministrs, likvidējots privatizācijas valsts ministra ama ...

                                               

Latvijas Republikas vides ministru uzskaitījums

Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas Vides ministri, kas bija Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. Politiskā līmenī vadīja Vides ministriju. Līdz 2003. gada janvārim šā amata pienākumus pildīja vides aizsardzības un reģionālās ...

                                               

12. armijas kareivju deputātu padomes izpildkomiteja

Ziemeļu frontes 12. armijas kareivju deputātu padomes izpildkomiteja, saīsināti, Iskosols) bija Krievijas impērijas 12. armijas kareivju deputātu padomes izpildinstitūcija Pirmā pasaules kara un Krievijas pilsoņu kara laikā no 1917. gada marta lī ...

                                               

13. Bauskas Aizsargu pulks

13. Bauskas Aizsargu pulks izveidots 1922. gada 18. decembrī, apvienojot Bauskas apriņķa aizsargu militārās vienības. Pirmās aizsargu vienības Bauskas apriņķī līdz 1919. gada oktobra sākumam izveidojās Bauskā, Bārbelē, Misā, Jaunsaulē, Rundālē un ...

                                               

17 latviešu komunistu vēstule

"17 latviešu komunistu vēstule" ir Eduarda Berklava un viņa domubiedru 1971. gadā sarakstīta protesta vēstule, kurā tika atspoguļota PSKP īstenotā piespiedu asimilācijas politika pret latviešiem un citām nekrievu tautām Padomju Savienībā. Tajā pa ...

                                               

1812. gada karš

1812. gada karš, arī Napoleona Krievijas kampaņa jeb 1812. gada Tēvijas karš bija Krievijas impērijas karš pret impērijā iebrukušo Francijas un to sabiedroto armiju Napoleona vadībā no 1812. gada 24. jūnija līdz 14. decembrim. Karš beidzās ar kat ...

                                               

1905. gada revolūcija Latvijā

1905. gada revolūcija Latvijā bija daļa no 1905. gada revolūcijas Krievijas impērijā. Tā sākās 1905. gada 13. janvārī ar manifestācijas apšaušanu Rīgā, bet turpinājās ar streiku kustību oktobrī un bruņoto sacelšanos decembrī. Tās dēļ Kurzemes un ...

                                               

1917. gada Krievijas revolūcija Latvijā

1917. gada Krievijas revolūcija Latvijā bija daļa no 1917. gada Krievijas revolūcijas. Tā iezīmēja galīgo šķelšanos Latvijas sociāldemokrātijā, latviešu strēlnieku vienību radikalizēšanos un pāriešanu boļševiku pusē, boļševiku dominēšanu jaunizve ...

                                               

1941. gada jūnija deportācijas

1941. gada jūnija deportācijas bija Padomju Savienības okupācijas iestāžu veikta masveidīga Baltijas valstu, Baltkrievijas, Ukrainas un Moldovas iedzīvotāju izsūtīšana uz PSRS iekšlietu sistēmas koncentrācijas nometnēm vai mūža nometinājumu attāl ...