ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13
                                               

Latvijas ģeoloģija

Latvijas ģeoloģija ir zinātne par Latvijas ģeoloģisko uzbūvi un tās attīstības vēsturi, un ir daļa no Ziemeļeiropas ģeoloģijas. Latvijas ģeoloģiskajai uzbūvei ir divi atšķirīgi stāvi - senā Baltikas kontinenta kristāliskais pamatklintājs un platf ...

                                               

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" ir Latvijas valsts kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar vides informācijas vākšanu, analīzi un laikapstākļu prognozēšanu. Uzņēmuma kapitāla daļu turētājs ir Vides aizsardzības un reģionāl ...

                                               

Ciems (biezi apdzīvota vieta)

Biezi apdzīvota vieta jeb ciems bija apdzīvoto vietu kategorija pirmskara Latvijas Republikā. Šajā kategorijā tika iekļautas apdzīvotas vietas ar blīvu apbūvi, kas bija vai veidojās par reģionālajiem centriem lauku apvidū. Šīm apdzīvotajām vietām ...

                                               

Grīņu dabas rezervāts

Grīņu dabas rezervāts atrodas Kurzemes dienvidrietumu daļā, Piejūras zemienē Pāvilostas novada Sakas pagastā starp Pāvilostu un Ziemupi 10 km attālumā no jūras. Rezervāts dibināts 1936. gadā ar mērķi - saglabāt grīni, kurā sastopama reta, atlanti ...

                                               

Krustkalnu dabas rezervāts

Krustkalnu dabas rezervāts ir dabas rezervāts, kas atrodas Latvijas vidienē, Austrumlatvijas zemienes Aronas paugurlīdzenumā, Madonas novada Ļaudonas un Mārcienas pagastu teritorijā. Dabas rezervāts tika izveidots, lai saglabātu raksturīgo ūdeņu ...

                                               

Latvijas nosaukums

13. gadsimta sākumā, Indriķa hronikā šai zemei nav viena kopnosaukuma nosaukumus hronikas autors devis latīniskā vai lībiskā transkripcijā, un, atkarībā no teritoriju apdzīvojošās sentautas, tā tiek dēvēta par "Letgali", "Livoniju" lībiešu zeme - ...

                                               

Latvijas purvi

Purvi Latvijā aizņem 4 - 5 % no valsts platības. Kopumā Latvijā reģistrēti 5078 purvi, no kuriem 1.5% ir lielāki par 1000 ha. 69% no purvu kopplatības aizņem augstie purvi, 28.5% - zemie purvi un 1.8% - pārejas purvi.

                                               

Latvijas vietvārdu vāciskie vēsturiskie nosaukumi

Adje/ Adia Meerbusen Gemeinde Adiamünde: Aģe Allschwangen Gemeinde und Bahnhof Kreis Hasenpoth: Alsunga Akemendsirn stacija, Gemeinde Rothhof: Akmeņdzīras Alexandershof, Gemeinde Kreis Mitau: Šķibe Agnesenhof, Gemeinde Krothen: Auzini Altenwoga: ...

                                               

Pierīga

Pierīga ir apzīmējums Latvijas teritorijai, kas atrodas tās galvaspilsētas Rīgas tiešā tuvumā un ir ar to ģeogrāfiski un vēsturiski saistīta. Laika gaitā šajā teritorijā pilnīgi vai daļēji bijušās šādas administratīvas vienības: Pierīgas statisti ...

                                               

Pilsētciemats

Pilsētciemats bija apdzīvotās vietas veids bijušās PSRS teritorijā. Pēc statusa un iedzīvotāju skaita vidējs starp ciemu un pilsētu. Lai iegūtu pilsētciemata statusu, parasti apdzīvotajā vietā vajadzēja būt vismaz 3 tūkstošiem iedzīvotāju un vism ...

                                               

Pokaiņu mežs

Pokaiņu mežs ir mežu masīvs Dobeles novada Naudītes pagastā, aptuveni 14 km uz rietumiem no Dobeles. Pokaiņu mežā atrodami akmeņu krāvumi, vaļņi un īpatnēji savrupakmeņi, kādēļ tas tiek uzskatīts arī par senu svētvietu un kopš 1990. gadu vidus ir ...

                                               

Strūves ģeodēziskais loks

Ģeodēziskais loks ir līnija, kas vērsta ziemeļu - dienvidu virzienā. Ģeodēziskā loka mērījumi ir definēti kā viena no metodēm Zemes izmēru un formas noteikšanai, izmērot triangulācijas loku garumu un meridiāna loka gala punktu astronomiskās koord ...

                                               

Baltijas skolotāju seminārs

Baltijas skolotāju seminārs bija pirmā valsts pedagoģiskā mācību iestāde Latvijā, kas darbojās Rīgā, pēc tam Kuldīgā. Pirms tam jau pastāvēja Vidzemes bruņniecības uzturētais Vidzemes skolotāju seminārs Valkā un Valmierā, kā arī Kurzemes bruņniec ...

                                               

Balvu amatniecības vidusskola

Skola dibināta 1991.gadā. Sākotnēji tā bija Balvu deviņgadīgā skola. Direktore Ināra Ņikuļina, direktora vietniece mācību darbā Sarmīte Cunska un direktora vietniece ārpusklases un ārpusskolas darbā Anastasija Ločmele. Pēc gada skola nomaina nosa ...

                                               

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte"

Bērnu un jauniešu centrs "Laimīte" ir interešu izglītības iestāde, kura nodarbojas ar dažādu bērnu un jauniešu ārpusskolas aktivitāšu nodrošināšanu Rīgā. Iestādei ir divas struktūrvienības: blakus esošais Reģionālais sporta centrs "Sarkandaugava" ...

                                               

Draudzes skolas

Draudzes skolas bija Zviedru Vidzemes laikā izveidotas draudžu novadu tautskolas, kurās uzņēma 14 - 17 gadus vecus muižu pagastu skolas beigušos skolēnus. Draudzes skolām piederēja valdības iedalīti zemes īpašumi un tās uzturēja savus skolotājus. ...

                                               

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Izglītības pirmsākumi Lielvārdē meklējami jau 1689. gadā. Turpmākajos gados Lielvārdē dažādās vietās un ēkās ir darbojusies draudzes skola, 2-, 4-, un 6- gadīgā pamatskola un nepilnā vidusskola. Pateicoties toreizējā skolas vadītāja Arvīda Alsupa ...

                                               

EXperiments

”eXperiments” ir Latvenergo koncerna erudīcijas konkurss 8. un 9. klašu skolēniem. Konkursā ik gadu savas zināšanas fizikā attīsta vairāk nekā 150 komandas. Risinot aizraujošus uzdevumus, ģenerējot idejas un pielietojot modernās tehnoloģijas, jau ...

                                               

Irlavas skolotāju seminārs

Irlavas skolotāju seminārs bija privāta mācību iestāde Irlavas pagastā no 1840. līdz 1900. gadam, kuras pamatuzdevums bija sagatavot latviešu skolotājus Kurzemes guberņas skolu vajadzībām. Semināra ēkas no 1839. līdz 1841. gadam par saviem līdzek ...

                                               

Jauno ģeogrāfu skola

Jauno ģeogrāfu skola ir ārpusklases izglītības organizācija, kas apmāca Latvijas pamata un vidējās izglītības iestāžu skolēnus ģeogrāfijā, ģeoloģijā, vides zinātnē un tām radniecīgajās disciplīnās. Tā ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zeme ...

                                               

Latvijas Atklātā matemātikas olimpiāde

Atklātā matemātikas olimpiāde ir Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas kopš 1974. gada rīkota olimpiāde, kurā var piedalīties jebkurš laikus dalībai pieteikts 5. - 12.klašu skolēns. Ja olimpiādē vēlas piedalīties jaunāki ...

                                               

Pagastskola

Pagastskola vai pagasta skola bija pirmmācības skola zemnieku bērniem Krievijas impērijas Vidzemes un Kurzemes guberņās, kas tika izveidota saskaņā ar likumiem, kas atcēla dzimtbūšanu Kurzemes un Vidzemes guberņās. Mācības notikās trīs gadus. 19. ...

                                               

Rīgas bērnu dzelzceļš

Rīgas bērnu dzelzceļš, arī Latvijas bērnu dzelzceļš, bija viens no 52 PSRS strādājošiem bērnu dzelzceļiem, kurus pilnībā apkalpoja bērni, lai apgūst dzelzceļnieku profesijas. Šo dzelzceļu uzbūvēja un finansēja "Baltijas dzelzceļš", tā speciālisti ...

                                               

Tautas augstskola

Tautas augstskolas bija no 1920. līdz 1940. gadam Latvijā izveidots ārpusskolas izglītības iestāžu tīkls pieaugušajiem iedzīvotāju izglītības līmeņa celšanai. Liels skaits strādnieku jauniešu, kuri pa dienu strādāja rūpnīcās, vakaros izglītojās m ...

                                               

Uzdevumi.lv

Uzdevumi.lv ir mācību vadības platforma, kas piedāvā teoriju, uzdevumus un testus 1. - 12. klases mācību priekšmetos. Portālā reģistrējušies vairāk kā 500 000 lietotāju. Uzdevumi.lv tiek izmantots kā digitāls mācību rīks, kas paredzēts skolotājie ...

                                               

Ventspils Jaunrades nams

Ventspils Jaunrades nams ir interešu izglītības iestāde, kura nodarbojas ar dažādu bērnu un jauniešu ārpusskolas aktivitāšu nodrošināšanu Ventspilī.

                                               

Vidzemes skolotāju seminārs

Vidzemes draudžu skolotāju seminārs, arī Cimzes seminārs, bija Vidzemes bruņniecības uzturēta mācību iestāde Valmierā, vēlāk Valkā. Semināra pamatuzdevums bija sagatavot skolotājus Vidzemes guberņas draudžu skolu vajadzībām. Semināru no 1839. gad ...

                                               

Vidzemes un Kurzemes tautskolotāju I kongress

Vidzemes un Kurzemes tautskolotāju I kongress bija Kurzemes un Vidzemes guberņu latviešu skolotāju sapulce 1905. gada revolūcijas laikā Rīgā. Kongress notika no 1905. gada 23. līdz 27. novembrim Rīgā pēc LSDSP ierosinājuma, tajā piedalījās ap 100 ...

                                               

Zinību diena

Zinību diena, dažreiz saukta arī par 1. septembri, ir diena, kurā Krievijā un daudzās citās pēcpadomju valstīs, tostarp arī Latvijā, atzīmē skolas mācību gada sākumu. Ja 1. septembris iekrīt sestdienā vai svētdienā, Zinību dienu pārceļ uz tuvāko ...

                                               

Bille (grāmata)

Bille ir latviešu rakstnieces Vizmas Belševicas autobiogrāfiska triloģija, kas publicēta laikā no 1992. līdz 1999. gadam. Darbs iekļauts Latvijas kultūras kanonā.

                                               

Dainas

Dainas jeb tautasdziesmas ir viena no galvenajām latviešu folkloras mutvārdu tradīcijām četru rindu vai, retāk, sešu rindu dzejā. Dažādi to varianti izplatīti visos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados un tas veido daļu no latviskās identitātes. ...

                                               

Dainu skapis

Dainu skapis ir skapis, kurā glabājas latviešu folklorista Krišjāņa Barona apkopotās latviešu tautasdziesmas. Tas ir 160 cm augsts, 66 cm plats un 42 cm dziļš. Skapis ticis izgatavots 1880. gadā Maskavā pēc paša Barona veidotā zīmējuma. Dainu ska ...

                                               

Dievs latviešu folklorā

Dievs latviešu folklorā ir galvenokārt saistīts ar visaptverošo kārtību, likumsakarībām gan dabā, gan cilvēka dzīvē. Dievs ir cilvēkam vienmēr klātesošs, sasniedzams un ir ļoti nozīmīgs tā dzīvē. Cilvēks, sevi izjuzdams kā dabas sastāvdaļu, pakļa ...

                                               

Digitālā bibliotēka

Digitāla bibliotēka – dokumentu kolekcija organizēta elektroniskā formātā, kas ir pieejams internetā vai CD-ROM diskā. Tā ir bibliotēka, kuras resursi ir pieejami mašīnlasāmā formātā, izmantojot datoru. Resursi var būt pieejami gan uz vietas bibl ...

                                               

Dzintariņš

"Dzintariņš" ir Latvijas bērnu deju ansamblis. Darbojas Rīgas domes kultūras un mākslas centrā "Mazā ģilde". Ansamblis ticis dibināts 1953. gadā, tā dibinātāja ir Zinaīda Zeltmate, kas bija arī ansambļa ilggadēja vadītāja. 1975. gadā tam tika pie ...

                                               

Eima eima

Pirmais festivāls "Eima,eima" norisinājās 2009. gada 30. maijā. Tajā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Pirmā festivāla nosaukums gan bija "Eima, eima.". Festivāla režisore bija Ina Priedīte, bet mākslinieciskā n ...

                                               

Gadu gredzeni

Iepriekšējais Belševicas krājums "Jūra deg" iznāca 1966. gadā pēc septiņu gadu pārtraukuma, jo viņas agrākos dzejoļus 1963. gadā bija kritizējusi Latvijas Komunistiskās partijas vadītāji par pārlieku pesimismu un "modernismu". Krājuma redaktors b ...

                                               

Krievu valoda Latvijā

Krievu valoda Latvijā ir otrā izplatītākā Latvijas iedzīvotāju lietotā valoda. Pēc 2011. gada Tautas skaitīšanas datiem 37.2 % valsts iedzīvotāju to mājās izmantoja kā galveno valodu. Visaugstākais īpatsvars krievu valodai kā mājās pārsvarā lieto ...

                                               

Latviešu ornamenti

Latviešu ornamenti jeb latviešu raksti ir vēstures gaitā pārmainījušās latviešu mitoloģiskās un piederības zīmes, kas pamazām zaudējušas savu sākotnējo nozīmi un saglabājušās kā rotājumu vai latviešu tautas tērpu elementi. Tautas dziesmās ornamen ...

                                               

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir 1924. gada 2. februārī Berģos, Juglas ezera krastā dibināts Latvijas tradicionālās kultūras pieminekļu brīvdabas muzejs, viens no vecākajiem šāda veida muzejiem Eiropā. Pavisam uz muzeju pārvestas, uzst ...

                                               

Latvijas Institūts

Latvijas Institūts ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas nodarbojas ar Latvijas tēla popularizēšanu. To 1998. gada 29. septembrī dibināja Latvijas Republikas Ministru kabinets, līdz 2004. gadam tā bija sabiedrība ar ierobežotu atbildību, līdz 2 ...

                                               

Latvijas mākslas vēsture

Latvijas mākslas vēsture ir Latvijas mākslas vai latviešu izcelsmes mākslinieku mākslas vispārējā attīstības gaita, aplūkojot atsevišķus mākslas veidus, žanrus, virzienus un skolas. Par Latvijas mākslas pirmsākumiem var uzskatīt laiku, kad Latvij ...

                                               

Latviskā dzīvesziņa

Latviskā jeb latviešu dzīvesziņa ir viena no Latvijas Republikas Satversmes ievaddaļā iekļautajām vērtībām, kas Eiropas kultūrtelpā veido Latvijas identitāti.

                                               

Lielvārdes josta

Lielvārdes josta ir tradicionāls latviešu tautastērpa elements, līdz 3 m gara un 10 cm plata rakstaina sarkanbalta linu diegu un vilnas dzijas audene, kam vidū vai malās var būt ieausts arī zaļš, zils vai violets pavediens. Vēsturiski bijusi izpl ...

                                               

Mirušo ofīcijs

Mirušo ofīcijs ir stundu lūgšanu paveids katoļu baznīcā. Tas radies ap 800. gadu un tika izpildīts kā bēru liturģijas daļa bēru dienā, kā arī pie mirušo vāķēšanas un Visu dvēseļu dienā. Gadsimtu gaitā mirušo ofīcijs ir pazīstams kā aizlūgums, ko ...

                                               

Pankūkdancis

Pankūkdancis ", arī Pankūkas un Granskvērs ", ir lietuviešu tautas deja, kas ir kļuvusi par populāru danci arī Latvijā kopš 1980. gadiem, kad to sāka aktīvi izpildīt etnogrāfisko deju pasākumos. Uz danču "Pankūkas", "Cūkas driķos" un "Skroderis" ...

                                               

Rīgas Centrālā bibliotēka

Rīgas Centrālā bibliotēka ir Rīgas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura pilda savas funkcijas saskaņā ar Latvijas Republikas Bibliotēku likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Tā ir tieši pakļauta Rīga ...

                                               

Rīgas koka arhitektūra

Rīgas koka arhitektūra ir daļa no Rīga vēsturiskās apbūves tradīcijas, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Rīgā patlaban ir ap 4000 dažādu koka ēku un būvju, no tām UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauti ap 500 objektu. Senākie koka apbūv ...

                                               

Rīgas Zooloģiskais dārzs

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs jeb Rīgas zoodārzs ir zooloģiskais dārzs Rīgā, Mežaparkā, Latvijas Republikā. Aizņem aptuveni 20 hektāru platību un tā kolekcijā ir 430 sugu 3000 dzīvnieki, no kurām vairāk nekā 40 sugas iekļautas pasaules Sar ...

                                               

Viensēta

Viensēta ir Latvijas lauku apvidos izplatīts individuālās apbūves veids, kas ietver dzīvojamo un saimniecības ēkas, kā arī vairākus hektārus zemes. Viensēta savu apzīmējumu ieguvusi, jo atrodas savrup no citām viensētām vai ciemiem. Latvijā saska ...